TJETËRSIMI I LIGJIT

nga Lorjan Agalliu

Teatri Kombëtar është objekti i dytë, të cilit i është hequr mbrojtja si pjesë e trashëgimisë kulturore të një Ansambli Arkitekturor dhe Urban në qendër të Tiranës. I pari ishte stadiumi Qemal Stafa.

Kërkova në ligjin Për Trashëgiminë Kulturore ndonjë kriter të mundshëm për rastet kur një objekti i hiqet statusi mbrojtës që i jep ky ligj, por nuk gjeta asgjë me përjashtim të një neni që përcaktonte organin përkatës që mund ta kryej këtë akt. Ligji Për Trashëgiminë Kulturore, KREU III, TRASHËGIMIA KULTURORE E PALUAJTSHME, Neni 24, Pika 3, përcakton: Heqja e plotë ose e pjesshme e mbrojtjes nga shteti e një objekti ose grupi objektesh të trashëgimisë kulturore është e drejtë ekskluzive e organit që e ka shpallur atë.

Megjithatë, ka akte ligjore dhe nënligjore që e shoqërojnë këtë ligj, sikurse ka edhe nene si KREU I, DISPOZITA TË PËRGJITHSHME, Neni 7 që përcakton: Institucionet shtetërore, të specializuara sipas kritereve shkencore, bëjnë përcaktimin e vlerave të objekteve të trashëgimisë kulturore, të shpallura si të tilla, pronë e çdo personi fizik apo juridik, si dhe dokumentimin e tyre.

Pra, sipas këtij neni të fundit vlerat historike dokumentohen. Rrjedhimisht edhe arsyet dhe kriteret e mbrojtjes dhe të mos mbrojtjes duhet të dokumentohen.

Sot për sot publikut nuk i janë parashtruar kriteret e tërheqjes së mbrojtjes që gëzonte Stadiumi Qemal Stafa nga ky ligj, dhe as ato për Teatrin Kombëtar. Kjo vlen për të sqaruar këtë publik se çfarë ka ndryshuar në vlerat e këtyre objekteve dhe në kriteret përcaktuese, që ato të mos jenë më pjesë e mbrojtjes nga ligji, dhe njëkohësisht përcaktuar se përse këto vlera dhe kritere janë cilësisht të ndryshme nga ato që i klasifikojnë të mbrojtura objektet e tjera të së njëjtës periudhë historike, trashëgimie arkitekturore dhe urbanistike që formulojnë Ansamblin Arkitekturor dhe Urban në qendër të Tiranës.

Për ata që nuk e kanë të qartë natyrën e ligjit për Trashëgiminë Kulturore, po theksoj se ky ligj përcakton formën dhe natyrën juridike ose jo të ruajtjes, mirëmbajtjes, rindërtimit, restaurimit ose konservimit të pasurisë së trashëgimisë kulturore. Por sidomos ai përcakton mbrojtjen e objekteve të kësaj trashëgimie nga ndërtimet që mund të kryhen në to apo në zonat përreth, sipas natyrës juridike të klasifikimeve dhe kategorive të mbrojtjes.

Fakti që dy objekteve dikur të mbrojtura nga ky ligj Këshilli i Ministrave ua ka hequr atë (mbrojtjen) pikërisht për të mundësuar në praktikë prishjen dhe ndërtimet e reja në vend të tyre, është problematike në vetvete. Në këtë mënyrë, vetë organi që është ngarkuar për ta zbatuar ligjin, ka vepruar në mënyrë aktive për ta zhvlerësuar një vendim të mëparshëm të po vetë këtij organi që deri më tash ende supozohej si i drejtë, për sa kohë kritere të qarta nuk i janë dhënë publikut.

Për ta sqaruar më mirë aspektin e nënvlerësimit të ligjit, pyetja që shtrohet është: cilat janë kriteret që u garanton objekteve të mbrojtura nga ligji “Për Trashëgiminë Kulturore” statusin dhe natyrën e tyre juridike brenda këtij ligji? Siç thashë më sipër unë nuk i kam gjetur këto kritere, që me sa duket për çfarëdolloj arsyeje e ka bërë të lehtë vendimin për ta zhbërë vendimmarrjen që i konsideronte këto objekte të mbrojtura nga ligji.

Gjithmonë mund të supozohet se në bazë të kritereve të caktuara, qofshin këto të mirë-argumentuara ose jo, do të kemi raste kur bëhet e domosdoshme që një objekti t’i ndryshohet statusi juridik. Por kjo ndodh kryesisht në favor të zbatimit aktiv të ligjit, dhe jo në të kundërt, pra zhvlerësimit të tij. Një shembull tjetërsimi juridik të një objekti në favor të zbatimit aktiv të ligjit mund të ishte legalizimi i një ndërtimi pa lejë në kuadrin e ligjit për legalizimet. Po ashtu një tjetër shembull mund të ishte edhe prishja e një objekti pa leje si rrjedhojë e urdhrit të gjykatës për një çështje të caktuar, apo të një konflikti me planin urbanistik.

Por me siguri do kishim ngritur vetullat në të dy rastet, po të mësonim se ka ndodhur e kundërta, pra që një banesë ndonëse pjesë e fondit për legalizimet është prishur, çka do të thotë se dikush nuk e ka zbatuar ligjin, apo që, kur një objekt për të cilin një vendim gjykate për t’u prishur sepse është në konflikt me planin urbanistik, është ky i fundit që ndryshohet për ta lejuar objektin, teksa lëshohet një vendim i ri gjykate që e shfuqizon të parin, për të mos e lejuar prishjen. Po të ndodhte kështu, ne me siguri që, ose do të ngrinim pikëpyetje për vendimet e mëparshme, ose do të dyshonim për ndonjë marrëveshje të fshehtë midis aktorëve në zyrën e urbanistikës dhe në gjykatë.

Një shembull apo rast i hamendësuar por edhe specifik që do përfshinte ligjin Për “Trashëgiminë Kulturore” do ishte nëse do të zbulohej që një nga ndërtimet në Ansamblin Arkitekturor dhe Urban në qendër të Tiranës nuk ishte pjesë e kritereve fillestare mbi të cilat është bërë klasifikimi në Ansambël, dhe mbajtja e këtij objekti në ruajtje rrit kostot e mirëmbajtjes pa ofruar benefitet që vijnë nga mbrojtja, dhe rrjedhimisht i shkakton dëme pronarit të këtij objekti. Atëherë ky pronar ankohet pranë Këshillit të Ministrave, dhe ky i fundit duke qenë se objekti nuk i plotëson kriteret, ia tërheq mbrojtjen që ka nga ligji duke parashtruar edhe kriteret për publikun. Edhe në këtë rast të hamendësuar kemi veprim aktiv të ligjit, sepse tërheqja e mbrojtjes ndaj objektit është bërë për arsye të zbatimit të këtij ligji.

Por, kjo nuk është e qartë se është bërë në rastin e Stadiumit Qemal Stafa dhe të Teatrit Kombëtar, sepse është vështirë të besohet se papritur ne zbuluam se këto objekte nuk kanë ndonjë vlerë historike dhe kulturore.

Pra ajo që i bën vendimet e Këshillit të Ministrave  të kontestueshme nuk është vetëm akti juridik i tjetërsimit të objekteve kundrejt ligjit “Për Trashëgiminë Kulturore”, por edhe konsumimi i aktit të prishjes që shkon drejtpërdrejt në konflikt me një ligj që supozohej t’i mbronte këto objekte nga ndërtimet dhe prishja vetëm pak kohë më parë se të merreshin këto vendime, si edhe aspekti i tjetërsimit juridik të pronës.

Si në rastin e projektit të stadiumit Qemal Stafa, ashtu edhe në rastin e Teatrit Kombëtar janë prezantuar dhe po aplikohen projekte të financuara me skemën e partneritet publik-privat. Nuk është e qartë se përse nuk mund të kryhej partneriteti publik-privat pa ndryshuar statusin e mbrojtjes juridike të këtyre objekteve, por është e qartë se tjetërsimi juridik i objekteve në bazë të ligjit “Për Trashëgiminë Kulturore” ka mundësuar edhe prishjen e objekteve, duke ndryshuar kështu ekuacionin në partneritetin publik-privat, në kuptimin që nuk kemi më një objekt publik në truall publik, por objekt privat në truall publik, çka detyrimisht duhet t’ia ulë potencialin negociues publikut në marrëdhënie me privatin. Por ne këto negociata nuk i njohim, sepse askush nuk duket se po i sqaron këto terma kontratash dhe marrëveshjesh, ndaj edhe unë këtu po spekuloj në bazë të informacionit që jepet në publik.

Sigurisht që në një vend normal ku funksionojnë institucionet duhet ta kishim këtë transparencë, dhe mund ta kishim parë atë në interpelanca parlamentare, në shqetësimin e Presidentit të Republikës, dhe pse jo edhe në raportet e Kontrollit të Shtetit apo Prokurorisë nëse kjo e fundit ndonjëherë do vihet në lëvizje për të tilla gjëra, për sa kohë këto implikojnë drejtpërdrejt Kryeministrin e Shqipërisë. Të gjitha këto duhet për mendimin tim të tingëllonin realiste, nëse vërtet jetojmë në një demokraci përfaqësuese, sikurse supozohet, dhe se organet ligjvënëse dhe ato ekzekutive janë së pari në rolin e administratorit të interesit publik, dhe jo të dëshirave dhe merakeve private. Deri atëherë, edhe kësaj here barra e provës u ngelet intelektualëve, artistëve, qytetarëve dhe publikut.

…PAS NJË LULEDELEJE

nga Ledi Shamku-Shkreli

Ka hyrë pranvera. Kjo stinë përveçse ndihet, edhe shihet. Një nga shenjat më të dukshme të saj është zbardhëllima e lëndinave nga moria e luledeleve që çelin të gjitha menjëherë, sikur t’u ketë dhënë lejë kushedi ç’zot i fshehur pas ndonjë trungu. Anglezët madje kanë edhe një proverb për lidhjen mes luledeleve dhe pranverës: “Pranvera quhet se ka ardhë kur këmba shkel në shtatë luledele njëherazi”.

Shqipja ofron disa sinonime për këtë lule, dhe po i përmendim: Lule Shqerra, Lule Dele, Bukurishte, Lule Kacidhe, Lule Buke, Lule Dhensh. Sikundër vërehet në rreshtin sinonimik, hiq trajtat bukurishte dhe lule buke, të cilat lidhen të dyja me cilësorin estetik “i bukur”[1], thuajse gjithë lemat e tjera duket se i takojnë sferës gjeorgjike: lule shqerra, lule dhensh[2], lule kacidhe (lemë e toskërishtes kjo që lidhet ndoshta me formën “kaci” – pra “kec”), po edhe lule dele. Një paradigmë në dukje thuajse kryekëput gjeorgjike, që e lidh këtë lule kryesisht me edhin (bagëtinë e imët). Gjithsesi lidhur me lule kacidhe mund edhe ta dyshojmë lidhjen e saj me lemën kec, duke iu avitur më fort kacidhes në kuptimin “lekë të shkoqura, monedha të vogla”. Ky dyshim vjen pasi, duke e krahasuar shqipen me gjuhët e arealit, vërejmë se në rumanisht luledeles i thonë edhe Părăluţe apo Bănuţi (shq. paraçka e qindarka), ndërsa bullgarisht, përvecse Margaritka lulja jonë quhet edhe Паричка (shqiptò pariçka) dmth lekë të vogla, monedha.

Gjithsesi për nga pikëpamja distribucionale do thënë se “lule dele” ka përhapjen më të madhe diatopike; emërtesat e tjera si bukurishte, lulekacidhe, luledheshë etj janë periferike ku më shumë e ku më pak. Për këtë motiv po i mbahemi pra formës “lule dele” si më përfaqësuesja në gjeografi dhe përdorim..

Këqyrur kështu, do thënë se shqipja bën përjashtim nga gjuhët e tjera, të cilat shquhen për të tjera kumptimësi, të tjera funksione referenciale të emërtesës së kësaj luleje në hallkat e të cilave nuk para ndeshen keca, dele e shqerra. Po vërtet shqipja e bën këtë përjashtim? Në mungesë të elementeve mirëfilli formale, le t’u drejtohemi elementeve përmbajtësore, pra ta lëmë për një çast mënjanë shenjuesin e të shohim të shenjueshmin në gjuhët e tjera, të vjetra e të reja.

Emërtimi latin i kësaj luleje, që bën pjesë në familjen e Asteraceve, është Bellis perennis. Vijojmë më tej: nga një kërkim paralel me natyrë etnolinguistike në disa gjuhë, marrim në vështrim legjendat kryesore që lidhen me këtë lule dhe emrat që ajo mban, duke ndjekur kësisoj njërin nga kriteret bazë etnolinguistike. Në latinisht sic e thamë quhet Bellis perennis. Legjenda kallxon se kjo lule është metamorfoza e Bellis-it, vajzës së hyut Belen, pas së cilës u marros keq një tjetr Hy, ai i pranverës, ditën kur kjo po vallëzonte me të dashurin në lëndinë. I tërbuar nga xhelozia, ky i fundit iu vërsul djaloshit dhe e bëri copash. E gjora Bellis, mbylli sytë për të mos e parë këtë masakër dhe nga trishtimi u shndërrua në lule. Po c’është vallë hyu Belen, ati i lules sonë? Teogonia dëfton se është një nga hyjnitë më të vjetra të njerëzimit, emri i të cilit, sikundër pohojnë studiuesit, lidhet me rrënjën indoeuropiane *bhel – “e ndritshme, shkëlqare, e bardhë” (rrënjë e cila nuk është e huaj as për shqipen, mjaft të përmendim bejkë/belkë: dele e bardhë ose balo/balosh: qen i bardhë). Me pak fjalë, Belen është vetë hyu Diell, ndaj edhe në lashtësi del shpesh i përqasur me Apollonin. Kësisoj sipas legjendës, lulja Bellis qenka në fakt bijë e Diellit. Vijojmë më tej. Edhe mitologjia nordike e quan këtë lule si bijën e Perëndeshës Ostara, hyjni pagane me origjinë gjermanike, kremtimi i së cilës përkon me ekuinoksin e pranverës dhe lidhet me ringjalljen e natyrës. E jo më kot Ostara lidhet në anglisht me lemën “Easter” – shqip “Pashkë”, e madje edhe lulja jonë merr pjesë në këtë lidhje mes Ostaras pagane dhe Pashkës së ringjalljes, pasi në frengjisht luledele del edhe si Pâquerette, ose në variete krahinore të Zvicrës gjermanofolëse del si Osterblume: lule e Ostaras ose Lule Pashke. Po ashtu në rumanisht del edhe si Floara Paştelui – Lule Pashke.

Lidhjen e kësaj luleje me nocionin e yllit, pra dritës, e gjejmë edhe në greqisht, gjuhë në të cilën del edhe me emrin Αστρουλάκη, përvecse me të mirënjohurin Μαργαρίτα, e madje-madje në greqisht del edhe me një emërtim tjetër që vlerëson si tipar dallues ngjyrën e saj të verdhë limon, pra del si Λιμονόχορτο. Sikundër edhe në serbisht vijon e mban lidhjen me ngjyrën dhe dritën duke u thirur Белка; e në rumanisht poashtu, ku njëra nga emërtesat e saj është Scanteioara – shq. shkëndijëz, xixë.

Me shkëlqimin e yjeve lidhet edhe legjenda tejet e përhapur në Italinë e Veriut, në zonën e ndikimit longobard, sipas së cilës në ag të kohëve yjet nuk ishin në qiell por në tokë. E kur dikush dikur deshi t’i bënte pronë të vet, ato vendosën të iknin të gjitha e të ngjiteshin në qiell, duke lënë në tokë veç një pjesë të tyre, aty në Val di Sesia, të shndërruara në luledele. Dhe vijon legjenda italike: luledelet i mbyllin sytë-petale natën pikërisht për të mos parë shkëlqimin e hyjzave-simotra në qiell ngaqë i mbyt malli i madh për to. Legjenda e luginave të Piemontit ka brenda një të vërtetë të botanikës, pasi njëmend kurora e luledeles mbyllet natën dhe çelet përsëri me të zbardhur dita.

Po këtë referencë semantike na ofron edhe anglishtja, e madje në të gjitha fazat e saj historike të dokumentuara, në të cilat luledele në anglishten e mesme të lartë del si Eye o’ Day, Dayes-eye, në anglishten arkaike del si Day’s Eyecatcher, Daizy, ndërsa në anglishten e sotme si Daisy; gjithë ky zinxhir shenjuesish në shqip don të thotë pak a shumë Syu i Ditës apo Syu i Dritës. Çka na çon sërish te lidhja e kësaj luleje me Diellin (përveç proverbit anglez me shtatë luledelet).

Vijojmë më tej me paradigmën e referentit tonë dhe vëmë re se në të njëjtën lagje të shenjueshmish bujnë edhe gjuhë si fjala vjen galishtja e Uellsit, tek e cila për luledelen gjejmë: Llygar y dydd, që e shqipëruar fjalë për fjalë don të thotë po Syu i Ditës si në anglisht. E po ashtu në Islandisht këtë lule e gjejmë sërish me referencë diellore ngase quhet Solsetur (perëndimi i diellit). Me diellin në rrënjë del kjo lule edhe në lituanisht, gjuhë në të cilën luledeles i thonë Saulutė, që shqipërohet “ulje Dielli, perëndim”; kompozit ky që brendamban lemën lituane Saul – diell.

Nuk gabojmë pra nëse themi që lidhja e kësaj luleje me Diellin del të jetë mjaft e fortë, si të gjitha lidhjet e trashëguara nga lashtësitë pagane, në të cilat lidhja e njeriut me natyrën ishte e njinjishme dhe jo rrallë totemike. Ka gjasa që legjendat pagane të Bellisit, vajzës së hyut Belen (Diell) të kenë pasur jeh të gjatë e të fortë ndër mote, përderisa njërin nga varietetet e luledeles, pikërisht ajo që botanika e cakton me termin shkencor “Aster Amellus”, frengjishtja popullore e quan Oeil du Christ: shq. Syri i Krishtit. Ky term duhet të jetë përftuar në periudhën e përhapjes së Krishtërimit (ungjillëzimi i Europës), kur mistika e Diellit Pagan ndërron vend kokë për kokë me Diellin e Krishterë -Jezu Krishtin. Dhe në fakt Syri i Krishtit përqas në kujtesë anglishten e mesme të lartë Eye o’ Day apo welshin Llygar y Dydd që e përmendëm pak më lart.

Gjithë kjo pansimbolikë diellore rreth luledeles! Gjuhët indoeuropiane, të largëta e të afërta e dëshmojnë lidhjen e lules me diellin e me dritën. Thua veç Shqipja të bëjë përjashtim?! Ky sistem-strukturë që ndërtuam, me bërthamë dhe elemente periferike, vetëm për gjuhën shqipe të mos vlejë?

Vendi gjeografik i shqipes ka qenë në fakt mes këtyre gjuhëve dhe i lidhur me to. Po t’u referohemi studimeve etimologjike në fushë të shqipes, duke vërejtur lemën diell, Jokl, Çabej e të tjerë shënojnë se protoshqipja e “diell” duhet të ketë qenë lema *del. E cila ka ndjekur mandej të njëjtën rrjedhë zhvillimore formale si në rastin e *mel – miell.

Në fakt rrënja “del” edhe aq e huaj për gjuhen shqipe nuk është, mjaft të kujtojmë se pishtarët e zjarrit që malsorët ndezin në tokë për Krishtlindje e Pashkë, në shqip quhen delina. Dhe janë zjarre që sipas malësorëve ndizen në tokë me besimin se kësisoj i jepet fuqi zjarrit të madh në qiell, pra Diellit. Delinat dhe Dielli (*Del-i). E madje dëshirojmë të tërheqim vëmendjen edhe në një prani tjetër të rrënjës del në shqipe, pikërisht të lema Dejkë, e përdorur në Malësinë e Madhe e që shënon dallëndyshen e shtëpive (Apus Apus) ajo që duket e para me ardhjen e Diellit të pranverës dhe reshtjen e dimrit. Me gjasë Dejkë mund të rrjedhë nga Delkë sikundër Bejkë nga Belkë.

Nuk është cudi që mpirja e kujtesës që lidhte Delin e kahmotshëm me Diellin e sotëm si edhe lectio fatilior i Del (ylli diell) me Dele (bagëti) të jetë bërë fillimisht shkas i kësaj “qui pro quo”, nga e cila më pas kanë buruar edhe gjithë format e tjera shqipe me referenca edhash e shqerrash. Kuptohet e gjitha kjo është ndihmuar edhe nga venddodhja e lules, e përhapur në lëndina e kullota. Barinjtë e vërtetë, po t’i pyesësh të thonë se kjo lule ka shije të hidhët dhe delet e krejt bagëtitë e imëta nuk para i qasen, pra semantika e lidhjes se saj me delet çalon.

Gjurmë të tjera të protoformës shqipe *del për shqipe “diell” mbeten ende për t’u kërkuar. Pjesë e këtij gjurmimi don të jetë edhe arsyetimi i këtyre radhëve, i cili në kufijtë e hipotezës, priret të shohë Diellin në kujtesën e mpirë të formës Luledel, sot e thirrur Luledele.

(c) 2018, Ledi Shamku-Shkreli. Ndalohet riprodhimi pa lejen e autores.


[1] – Ky cilësor i shqipes përkon edhe me disa shenjues sinonimikë të kësaj luleje në rumanisht, si fjala vjen Floare Frumoasă (shq. Lule e Bukur).

[2] – Në Vuthaj Lule Dhesh, me humbje të nazalit siç edhe pritet në atë zonë,

RRUGA DREJT LIRISË KALON NGA ÇMENDURIA

nga Gresa Hasa

Më 1964, Joseph Brodsky asokohe 24 vjeç u diagnostikua me skizofreni të avashtë (progresive) nga psikiatri Andrei Snezhnevsky. Snezhnevsky nuk e vizitoi personalisht poetin, paçka se urdhëroi që ai të mbyllej në spital, ku do të trajtohej në mënyrë çnjerëzore. Skizofrenia e avashtë (ang.: sluggish schizophrenia; rus.: vyalotekushchaya shizofreniya) nuk është tamam sëmundje. Nuk ka ekzistuar kurrë, mirëpo në Bashkimin Sovjetik pati një periudhë kur spitalet psikiatrike shërbyen si vende për të grumbulluar disidentët politikë; dhe për këta disidentë të mbyllur në spital, duhej shpikur edhe një diagnozë. Rebelët identifikoheshin kështu si të sëmurë mendorë, me justifikimin se nuk ekzistonte asnjë shpjegim logjik, se dikush duhej të ishte i sëmurë mendërisht, që t’i kundërvihej një sistemi shoqëror dhe politik të (vetë)shpallur si më i miri në botë. Në kushtet e një numri të konsideruar të “çmendurish”[1], nevojitej një diagnozë për ta justifikuar izolimin dhe torturimin e tyre e njëkohësisht për ta zbutur imazhin e sistemit si të dhunshëm me qytetarët e vet. Dhuna nëpërmjet institucionalizimit psikiatrik dukej sikur kishte fytyrë më të njerëzishme. Shtypja kamuflohej nën imazhin dashamirës të mjekësisë, pavarësisht se mjekët nuk i betoheshin më Hipokratit, por Partisë.

Ekspertët që janë marrë me studimin e kësaj çështjeje besojnë se ky koncept u zhvillua nën urdhërat e shërbimit sekret rus (KGB) dhe Partisë Komuniste dhe u përdor ekskluzivisht në disa vende të Bllokut Lindor deri në rënien e sistemit më 1989. Nën udhëheqjen e psikiatrit Andrei Snezhnevsky, simptoma të skizofrenisë së avashtë u konsideruan pesimizmi, konflikti me autoritetin dhe një adaptim social i dobët. Diagnostikimi bëhej kryesisht te “pacientë” të cilët nuk vuanin nga asnjë çrregullim psikotik, me premisën se këto do të shfaqeshin veçse më vonë, në çfarë paraqitej si “shkallë e avancuar e sëmundjes”. Kur gazeta “Leningradi i Mbrëmjes”[2] e cilësoi krijimtarinë e Brodsky-t si “pornografike” dhe “anti-staliniste” e poetin e nxorën para trupit gjykues, akuza që iu bë ishte “parazitizmi social” dhe se ai nuk po kontribuonte me “punë të vërtetë” për atdheun, prandaj kishte nevojë për mbikëqyrje mjekësore.

Në Shqipërinë e Hoxhës nuk u aplikua e njëjta metodë ndaj kundërshtarëve të regjimit, paçka se qenë jo të paktë ata që u konsideruan të sëmurë pa qenë realisht të tillë. Një shembull do të ishte rasti i Kasem Trebeshinës: besohet se ekzistonin dy qëndrime ndaj shkrimtarit, me njërën palë që ngulte këmbë se Trebeshina nuk ishte i sëmurë dhe se duhej dënuar për opozitarizmin e shfaqur, ndërsa pala tjetër, kushedi më dashamirëse ndaj tij, kërkonte që ai të diagnostikohej si i sëmurë mendor, për t’i shpëtuar burgut. Në totalitarizmin shqiptar kemi të bëjmë me një situatë të ndryshme nga ajo në Bashkimin Sovjetik: për t’i shpëtuar burgut apo internimit të të gjithë familjes, shumë persona hiqeshin si të sëmurë ose të afërmit e tyre i trajtonin ata kësisoj. Kjo funksiononte si metodë mbrojtjeje: “të shenjuarit” mund të shtroheshin në spitalin psikiatrik ose të pajiseshin me kartelën që i identifikonte ata si të paaftë mendërisht. Për pasojë, familja nuk rrezikohej më; as ata vetë. Askush nuk kishte më interes të merrej me një “të çmendur”. Padyshim, kjo kërkonte marrëveshje të heshtur me mjekët. Paçka se metoda sovjetike nuk u aplikua në mjekësinë shqiptare asokohe, mbetet për t’u zbuluar nëse pati ndonjë tentativë për ta integruar atë dhe pse apo në çfarë rrethanash kjo gjë nuk u krye.

Për herë të parë me fenomenin e abuzimit politik të psikiatrisë, sikurse me informacione të mëtejshme për kontekstin politik në të cilin vepronte psikiatria në Shqipëri, jam njohur nëntorin e shkuar në një takim të zhvilluar në qendrën sociale Logu i Shkëndijes, ku i ftuari i mbrëmjes, shkrimtari dhe publicisti Ardian Vehbiu, ligjëroi për lirinë e fjalës duke e trajtuar atë nga dy perspektiva: të shkuarën diktatoriale dhe të tashmen quasi demokratike. Vehbiu solli fakte interesante dhe një këndvështrim origjinal në bisedë, duke u bazuar kryesisht në hulumtimet e tij eseistike për këtë temë, të cilat i gjeni këtu[3] sipas radhës kronologjike.

Më ngacmoi në këtë trajtim marrëdhënia ndërmjet lirisë së individit (e bashkë me të, lirisë së fjalës) dhe paranojës së pushtetit ndaj saj. Paçka se sot i përkasim një realiteti krejt tjetër nga ai i 27 viteve më parë, marrëdhënia me lirinë në Shqipëri mbetet sfiduese dhe konfliktuale. Në konfrontimet me qeveritë e reja pas viteve ’90, nuk kanë qenë të rralla rastet kur persona të cilët “i kanë dhënë gojës” kanë përfunduar të vrarë, të dënuar, të kërcënuar, të stigmatizuar apo thjesht të rrezikuar. Më 21 janar 2011, katër vetë u qëlluan për vdekje në sheshin para kryeministrisë, sepse kishin dalë të protestonin kundër qeverisë Berisha asokohe. Jo më larg se në nëntor të vitit 2016, tetë studentë u dënuan nga shteti me dy muaj burg secili, vetëm sepse ngritën zërin dhe protestuan kundër një sjelljeje dhe vendimi qeveritar që ata e argumentonin si të dëmshëm për arsimin në vend dhe për statusin e tyre si studentë.

Lirisë së fjalës nuk mund t’i referohemi si të tillë, nëse ajo nuk shoqërohet me veprime konkrete apo nëse nuk nxit situata që shkojnë përtej metafizikës së saj. Përndryshe, fjalët e thëna që s’do ta tejkalonin vetveten, nuk do të trondisnin askënd, mbi të gjitha nuk do t’ia gërvishtinin pasigurinë pushtetit. Ajo se çka e përcakton lirinë e të shprehurit, është hapësira dhe mënyra e manifestimit të kësaj lirie, e cila mund të variojë nga një shkrim denoncues në gazetë, te spërkatja me salcë e një ministreje, thirrja me megafon përpara dyerve të institucioneve, konfrontimi me policinë në rrugë apo të shprehurit në një studio televizive. Publikja bëhet ena mbajtëse e lirisë dhe ballafaqimi brenda kësaj sfere, përcaktuesi i ekzistencës dhe respektimit të saj në shoqëri.

Hannah Arendt përqëndrohej pikërisht te raporti midis veprimtarisë së lirë politike dhe të folurit në publik, kur kritikonte marrëdhënien përjashtimore aristoteliane në polis, ku vetëm një pjesë e privilegjuar gëzonte të drejtën për t’u përfshirë në diskutimet që zhvilloheshin në agorën publike, ndërsa pjesa tjetër shihej si inferiore dhe e paracaktuar natyralisht për të qenë e nënshtruar. Nëse hapësira publike është e kyçur për një pjesë të njerëzve dhe ata s’gëzojnë lirinë për t’u shprehur, mungesa e lirisë së fjalës e komprometon veprimtarinë politike. Mohimi i fjalës – shenjuese kryesore për njeriun si qenie politike – ia heq këtij mundësinë për t’u shprehur dhe ndryshuar ose mbrojtur pozitën e tij shoqërore (rasti i diktaturës së Hoxhës ku regjimi e vrau lirinë dhe ia doli që, deri në rrëzimin e sistemit më 1990, të mos kishte disidentë).

Pushteti sot në Shqipëri e ka trashëguar paranojën nga ai paraprijës dhe e shfaq sa herë që e sheh veten të rrezikuar, edhe nëse kjo do të nënkuptonte bërjen bashkë të protestuesve/kundërshtarëve dhe organizimin në një rreth serioz qytetarësh të revoltuar, të cilët fitojnë dalëngadalë terren dhe status politik apo në një rast më ideal, rriten gjithashtu ekonomikisht duke e përforcuar luftën me klasën lart. Është në interes të pushtetit që ai të reagojë sa më herët, me të pikasur shenjat e para të aftësisë për t’u zhvilluar të shumë subjekteve në dukje të pafuqishme. “Hekuri rrihet sa është i nxehtë”, thotë një fjalë e urtë. Prandaj, përpara se të shkohet në arbitraritete si burgosja apo shpallja konkrete e kundërshtarëve si deviantë e në një çast të pashpresë dhe ekstrem, tek ekzekutimi fizik apo dëbimi i tyre nga vendi, pushtetarët në regjime tiranike ose thjesht të pakonsoliduara demokratikisht, së bashku me aparatin represiv, sulmojnë në fillim integritetin moral të individëve apo grupeve që i identifikojnë si armike. Këto janë kryesisht sulme ad hominem që kanë për qëllim vënien në pikëpyetje të besueshmërisë së tjetrit, shëndetin e tij emocional dhe mendor.

Frazat e përsëritura si: “Ju s’ia keni haberin!”, “Ju nuk kuptoni!”, “E ka lënë mendja, ndaj i jep gojës pa fré”, “Vetëm një i marrë flet/reagon kështu!”, “Më akuzon se është i rrjedhur! Fjalët e tij s’mund t’i marrim për bazë!”, etj. kanë zënë vend qendror në ligjërimin politik shqiptar të pas ’90-ës. Paçka se këtu kemi të bëjmë me një kontekst metaforik dhe/ose simbolik, thelbi mbetet i njëjtë: të kundërshtosh regjimin në kapitalizëm të bën jo më pak të çmendur se të kundërshtoje regjimin në komunizëm. Kjo marrëzi “e re” nuk shoqërohet me patjetër me burgosjen apo mbylljen në një institut për të sëmurë mendorë, por ruan në vetvete karakteristikat e ngjashme të tentativës për ta izoluar tjetrin nëpërmjet stigmatizimit, përjashtimin nga rrethet e gjera konformiste, dhunën e vazhdueshme verbale; tjetërsimin e fjalëve të tij e të paraqiturit e tyre në mënyrë të ekzagjeruar ose të reduktuar mjaftueshëm sa për ta goditur atë më lehtë. Gjithashtu, spini politik, dikotomitë false e një sërë formash të tjera të imponimit të propagandës, kontribuojnë për ndrydhjen dhe sulmimin e “rebelëve” të padëshiruar. Të gjitha këto janë të vlefshme deri në çastin kur pushtetin nuk e shkel fort në kallo, përndryshe ai di të ta tregojë vendin pa iu druajtur qoftë drejtësisë, qoftë moralit.

Ndërkohë, pushteti i tanishëm ka insistuar në ndarjen vertikale “ne dhe ju” ku referenca ndaj vetes ofrohet si ajo e “zotëruesve të së vërtetës” ndërsa qytetarët kritikë trajtohen si “të marrë, të painformuar e të paditur”. Politikanët tanë nuk reshtin së na treguari se si e mira e përgjithshme sipas versionit të tyre për të, është që ne ta qepim gojën e të dëgjojmë se ç’kanë ata për të thënë, se ata dinë më mirë, gjë që duket se legjitimon edhe mungesën e komunikimit mes të zgjedhurve dhe zgjedhësve, duke e kthyer kokëposhtë se kush vendos për kë e kush i shërben kujt.

Një shembull për rastin është përplasja e bujshme e kryeministrit me një kuratore dhe historiane arti në mjediset e galerisë Marian Goodman në Manhattan (New York), kritikës së të cilës për abuzimin e tij me pushtetin dhe shfrytëzimin e postit për të promovuar artin vetjak[4][5], Rama iu përgjigj duke u shprehur se ajo thjesht “nuk merrte vesh”. E ngjashme ishte gjithashtu qasja e tij në nëntor 2015[6], ndaj vajzave studente që protestuan kundër reformës së qeverisë në arsimin e lartë, ku kryeministri përpos se i ofendoi, u orvat t’i nxirrte ato si të painformuara e të paditura. Ky qëndrim arrogant, në pamje të parë mund të duket ndoshta i patëkeq por në fakt, përbën një metodë dinake e sistematike për të sulmuar dhe degraduar ata që kundërshtojnë figurën e autoritetit dhe fatkeqësisht nuk kufizohet veçse te mungesa e kulturës së këtij kryeministri, por te mënyra e të funksionuarit të klasës sonë politike në tërësi. Të paraqiturit e tjetrit si të paaftë ose qesharak në publik, mëton ta zhvlerësojë atë duke e dobësuar në sytë e një turme të etur për spektakël. Konfirimi i turmës ia përforcon qëndrimin sunduesit e bashkë me të pushtetin.

Pushteti – në të gjitha kohërat – duket se ka vazhdimisht nevojë për njerëz të çmendur për të rikonfirmuar vetveten në sytë e atyre që i trajton si të arsyeshëm, të cilët nuk mund të jenë veçse të bindurit, pasi arsyeja e pushtetit nuk e logjikon ndryshe shëndetin mendor. Nga ana tjetër, kjo përqasje ndaj racionales, sikur kërkon t’i mbushë mendjen të nënshtruarve për statusin që kanë, gati duke e bërë nënshtrimin dhe shtypjen t’i përngjajë një lloj nderi që çizmja e hekurt i bën kurrizit poshtë saj.

Liria është ndërmarrje e rrezikshme dhe që të bëhesh i lirë nevojitet të pranosh të jesh i çmendur, por jo shumë i çmendur sipas pushtetit, jo aq sa ta rrezikosh këtë të fundit. Megjithatë, edhe thjesht fakti që ne jetojmë, thoshte Brodsky, s’na shpëton nga sëmundja.

(c) 2018, autorja


[1]Departamenti Sovjetik i Shkencave dhe Edukimit, pati deklaruar se numri i të sëmurëve mendorë të diagnostikuar si skizofrenë kishte qenë rritur nga 2 milion më 1966, në 3.7 milion më 1971. Në 1980, Bashkimi Sovjetik diagnostikonte si skizofrenë tri herë më shumë pacientë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe dyfishin e numrit të tyre në Gjermaninë Perëndimore, Austrinë dhe Japoninë. Moska paraqitej me shtrirjen më të gjerë të sëmundjes se çdo qytet tjetër në botë.

[2]Vecherny Leningrad

[3]https://peizazhe.com/2017/07/16/26113/

[4]https://peizazhe.com/2016/11/15/veza-pulen-apo-pula-vezen/

[5]https://peizazhe.com/2016/11/18/me-e-keqja-e-censures-eshte/

[6]http://kma-news.com/2015/11/selia-e-kryeministrise-rrethohet-me-police-studentet-nisen-protesten/

LËMSH

Shumëçka nuk shkon, në lidhje me si po veprohet për Teatrin Kombëtar – por mes tyre spikat konfuzioni, ose ngatërresa mes gjërave që meritojnë të trajtohen veç e veç.

Një debat do të ishte ai për prishjen apo jo të ndërtesës ekzistuese, e cila deri dje paraqitej si monument kulture dhe thithte investime për t’u restauruar, ndërsa tani papritur na del më e mbarsur me rreziqe për njeriun e shkretë se edhe një fushë me mina në Afganistan.

Duhet prishur? Duhet ruajtur? A mund të shpëtohet dhe të vazhdojë të jetë seli e Teatrit Kombëtar? Me një fjalë, debat i natyrës kulturore, që mund të shërbente për të nxjerrë në pah dhe shoshitur vlerat e ndërtesës ekzistuese – historike, sentimentale, kulturore – dhe mënyrat si mund të shpëtoheshin, tërësisht ose pjesërisht.

Një debat tjetër do të ishte ai për ndërtesën që do ta zëvendësonte selinë ekzistuese të Teatrit, nëse kjo do të prishej. Deri dje, vëmendja dhe shqetësimi ishin përqendruar te “Turbina”; sot ka dalë, nga kapelja e arkitektit Ingels, projekti quasi korean nga Danimarka, i promovuar nga Kryeministri (!).

Këtij do t’i referohej edhe një debat tjetër (që nuk ka shumë lidhje me kulturën), rreth projektit për ndërtimin e Teatrit të ri, që u prezantua tani së fundi në COD: projekt i cili parashikon edhe ndërtime të tjera, egërsisht komerciale, pjesërisht mbi truallin publik që sot është i Teatrit dhe në trojet aty pranë. Ky debat i tretë ka lidhje me politikat e ndërtimit dhe të vendim-marrjes në Tiranë dhe me partneritetin publik-privat (PPP), por jo doemos me kullat, një term ky që ka marrë mbitone mistike, në diskursin publik anti-establishmentar; i cili i paraqet këto, kullat, si selinë virtuale të korrupsionit qeveritar. Dhe pastaj dalin e të thonë se projekti i tanishëm për Teatrin e Ri nuk ka kulla, prandaj rrini të qetë… Nuk ka kulla.

Kemi të paktën tre debate të cilat kur ngatërrohen mes tyre, e pështjellojnë publikun. Këtyre mund t’u shtohet një i katërt, më i përgjithshëm, rreth arbitraritetit të pushtetit dhe injorimit të procedurave formale të cilat përndryshe do të ishin pjesë e “të bërit shtet.”

Tani, le ta kemi të qartë Teatri Kombëtar, si çdo institucion, ka nevojë për një ndërtesë ku të vendoset dhe ta ushtrojë veprimtarinë e vet, përfshi edhe shfaqjet për publikun; por, sërish si çdo institucion, ai e ngre veten jo me tulla, llaç, beton dhe gurë, dhe as me parafabrikate e populit, por me veprimtarinë e vet, vit pas viti.

Ka pra një seli në hapësirë (ndërtesa ku zhvillon veprimtarinë e vet) dhe një seli tjetër në kohë (radha e veprimtarive që e identifikojnë). Të dyja kanë rëndësinë e tyre, por e dyta është ajo që e bën institucionin. Madje e dyta, ose vijueshmëria kohore, është edhe më e rëndësishme se emri institucional – p.sh. Teatri Kombëtar, që dikur quhej Teatri Popullor dhe nesër mund të quhet, ku di unë, Teatri Kuqezi.

Ndërtesa ekzistuese e Teatrit mund të ketë vlera arkitektonike, kulturore, historike dhe sentimentale – madje të tilla që publiku të mos e ndajë dot  kaq lehtë permanencën e saj në kohë nga permanenca në kohë e vetë Teatrit, si institucion artistik dhe kulturor; por identiteti institucional i Teatrit nuk varet nga fati i një ndërtese.

Dua të them: nëse ndërtesa do të ruhet dhe do të restaurohet, kjo duhet të ndodhë për arsye që lidhen më shumë me ndërtesën vetë, se me institucionin që ajo strehon.

Përkundrazi, identitetin e Teatrit Kombëtar (dje Popullor) e përftojnë tradita e lojës skenike, emrat e regjisorëve, aktorëve dhe dramaturgëve, pjesët teatrale që janë vënë në skenë në vite; dhe vetëm në fund vjen adresa dhe ndërtesa përkatëse.

Nuk i them këto për të kundërshtuar a shfuqizuar argumentet e atyre që duan ta ruajnë ndërtesën; por vetëm për të vënë në pah se, edhe sikur të dalë nesër se ndërtesa ekzistuese është vërtet e amortizuar dhe e papërshtatshme për të qenë seli e një Teatri Kombëtar, kjo nuk mund të përligjë mënyrën si po veprohet për të imponuar projektin e Teatrit të Ri.

Kur debatet bëhen lëmsh, rezultati i njërit debat projektohet edhe mbi të tjerët; dhe pala që fiton njërin debat, ndihet pastaj e legjitimuar që të shpallet fituese edhe e debatit tjetër.

(c) 2018, Peizazhe të fjalës. Ndalohet rreptësisht riprodhimi në mediat.

PASTËRMAJA LATINE

Në logon zyrtare, Universiteti i Prishtinës quhet edhe “UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS” – çfarë intrigon për shumë arsye: latinishtja e përdorur për të emërtuar një universitet që nuk ka lidhje historike me Mesjetën dhe sidomos me Mesjetën europiane të njësuar përmes latinishtes si lingua franca; dhe që është themeluar, në fakt, në vitin 1970; por edhe vetë fjala PRISHTINIENSIS, e cila ka natyrë hibride, shqipo-latine[1], duke mos qëndruar as këtu as atje dhe, gjithsesi, e papërdorur në kontekste të tjera.

Nuk po gjej dot informacion të drejtpërdrejtë për origjinën e këtij emërtimi; por duke parë disa emra të tjerë universitetesh në Jugosllavi, si UNIVERSITAS STUDIORUM NEOPLANTENSIS (në Novi Sad), UNIVERSITAS STUDIORUM SARAIEVOENSIS (në Sarajevë), UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA (në Zadar), UNIVERSITAS STUDIORUM ZAGRABIENSIS (në Zagreb) një ide edhe mund të krijohet. Disa prej këtyre institucioneve e kanë latinishten e emërtimit të legjitimuar, meqë i kanë rrënjët mirëfilli në Mesjetë; të tjera do ta kenë adoptuar pro forma, ose më mirë akoma, pro uniforma.

Si model, emërtimi ndeshet gjerësisht në Europë – vetëm nga Italia mund të përmenden UNIVERSITAS STUDIORUM UTINENSIS (Udine), UNIVERSITAS STUDIORUM INSUBRIAE (Insubria), UNIVERSITAS STUDIORUM BAUZANENSIS (Bolzano), UNIVERSITAS STUDIORUM MEDIOLANENSIS (Milano), etj. Ekziston pra një model, ose pattern, i cili e shënjon universitetin si institucion abstrakt pavarësisht nga historia e institucionit specifik. Këtij abstraksioni i përgjigjet gjuhësisht latinishtja, e cila edhe sot mbetet e lidhur me praktikën dhe kulturën universitare, madje edhe kur nuk studiohet më në klasë.

Vetë fjala studiorum, si gjinore shumës me kuptimin “i studimeve”, sot mund të tingëllojë pleonastike – por në origjinë nuk ka qenë e tillë; në fakt, fjala universitas, në Mesjetë, kish në krye një kuptim të ngjashëm me “guildë (esnaf)” ose “korporatë” dhe u referohej gjithfarë shoqatave ose bashkimeve me natyrë profesionale. Që këtej edhe nevoja për t’i dalluar shkollat e larta me mbiemrin përkatës: universitas studiorum. I njohur është edhe fakti që, pas universiteteve të para, modeli u përhap në Europë me shpejtësi, nëpërmjet imitimit. Përndryshe, një nga universitetet më të vjetra, ai i Bolonjës, quhej Alma Mater Studiorum; ai i Padovës, Universitas Studii Paduani; ai i Parisit, Universitas Magistrorum et Scholarium Parisiensis; ai i Salamankës, Universitas Studii Salamanticensis; ai i Pavias, Alma Ticinensis Universitas, etj.

Latinishtja në emrat e universiteteve shënjonte histori, por edhe përkatësi institucionale; sikurse shënjonte një bashkësi që i tejkalonte kufijtë e kombeve dhe të kulturave kombëtare, çfarë lidhej edhe me natyrën trans- dhe supra-nacionale të kulturës europiane në Mesjetë dhe gjatë Rilindjes, statusit të latinishtes si lingua franca e dijes; dhe më në fund, aftësisë së latinishtes vetë për të bartur dhe përcjellë traditë dhe vjetërsi. Më anë tjetër, ato universitete që janë themeluar relativisht vonë, si p.sh. Universiteti i Milanos, e ndoqën traditën e emërtimit latin (Universitas Studiorum Mediolanensis) jo vetëm ngaqë ky jepte prestigj, por edhe ngaqë një nga funksionet themelore të universitetit është të ruajë, të mbrojë dhe të riprodhojë traditën në fushën e dijes.

Nga kjo pikëpamje, emërtimi latin i Universitetit të Prishtinës duket i përligjur; edhe pse në kontekstin e ish-Jugosllavisë latinishtja kushedi do të funksiononte jo vetëm si lingua franca e dijes, por edhe si zhargon kompromisi mes kulturave dhe popujve të ndryshëm të Federatës. Në fakt, vështirë të përfytyrosh se profesorati në Zagreb, në Novi Sad, në Sarajevë dhe në Prishtinë komunikonin mes tyre në latinishte; aq më tepër që në Ballkan latinishtja mbetej – dhe mbetet sot e kësaj dite – e lidhur jo vetëm me Europën, dijen si traditë e shtresëzuar, Mesjetën dhe komunitetin e dijetarëve; por edhe me Kishën Katolike, çfarë mund të ketë qenë dhe mbetet, në kontekste të caktuara, problematike.

Përndryshe, latinishtja aq “pretencioze” në logon e Universitetit të Prishtinës gjithnjë rrezikon të perceptohet si përpjekje për të shpallur publikisht një birësi të rreme; ose për trumbetimin kitsch të një falsiteti – sa kohë që ky institucion, bashkë me shumë simotra në ish-Jugosllavi dhe atë të Tiranës, janë produkte të bashkëkohësisë dhe traditës mund t’i referohen veç nëpërmjet imitimit. Në kuptimin që universitete si ai i Prishtinës ose i Tiranës nuk kanë gjë historikisht të përbashkët me institucionet e folura latinisht të Europës mesjetare; dhe ajo pak gjë që mund të kenë sot të përbashkët, vjen thjesht si rezultat i kopjimit, teatrit dhe konvergjencës. Çfarë do të thotë edhe thjesht që orvatjet a posteriori për krijimin e një tradite nëpërmjet emërtimit latinisht ose shkrimit të vitit të themelimit të Universitetit me shifra romake (si MCMLXX) nuk mund të jenë veçse kitsch, për aq sa rreken të monumentalizojnë në sipërfaqe.

Dukuria nuk është as thjesht shqiptare, as thjesht ballkanike; por nxjerr krye kudo ku institucione të reja kërkojnë të konkurrojnë – sado dëshpërimisht – me simotra më prestigjioze. Natyrisht, që një universitet është i vjetër, disa-shekullor, kjo nuk garanton asgjë për cilësinë e mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor të atjeshëm; por të paktën ndihmon reputacionin. Prandaj, nga dy arsyet e latinishtes në emërtimet universitare, anembanë botës, ajo e nevojës për vjetrim asnjëherë nuk duhet shpërfillur[2]; madje edhe atëherë kur të gjithë e dinë se bëhet fjalë për një pozë, një konvencion, një imitim formal – po aq formal sa edhe shpatat që mbajnë ngjeshur në brez rojet e nderit të një Presidenti të Republikës.

E megjithatë, logo të tilla – për shkak të latinishtes, që thekson referimin e patundur ndaj një tradite europiane perëndimore – gjithnjë sjellin me vete rrezikun për t’u dukur qesharake, nëse pretendimi formal nuk pajtohet më me cilësinë aktuale të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor dhe, në përgjithësi, me rolin që pritet të luajë universiteti, brenda kulturës së një shteti europian modern. Në një farë mënyre, latinishtja në logo shërben edhe si thirrje ndaj pedagogëve, dhe studentëve për shkëlqim, identifikim me frymën universale të dijes dhe gjakim mirëfilli intelektual; prandaj ajo UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS lyp autentifikim të përditshëm, sikurse kërkon edhe ballafaqim sistematik me ekscelencën në nivel kontinental. Përndryshe, nëse fillon të shihet kryesisht si ornament a manierizëm profesional, si affectation, si bizhuteri prej qelqi, si emërtim ritual i zbrazur nga domethënia, në mos edhe vetë nga kuptimi, atëherë efekti do të ishte artificial dhe kundërprodhues në po atë masë sa ç’pretendon emërtimi vetë autenticitet.

(c) 2018, Peizazhe të fjalës. Ndalohet rreptësisht riprodhimi pa leje në mediat.


[1] Prapashtesa –(i)ensis e latinishtes krijon mbiemra relativë nga tema që shënjojnë vende: carthaginiensis “nga Kartagjena”; versioni modern i kësaj prapashtese, që ka përfunduar edhe në shqip, është -ez: skocez, vjenez, maltez, pakistanez. Në emërtimin e universitetit të Prishtinës, prishtiniensis do të thotë “i Prishtinës, që lidhet me Prishtinën”. Prapashtesa është treguar shumë produktive në latinishten “moderne”, të njohur edhe si neo-latinishte, sidomos në emërtime latine që përndryshe në Mesjetë nuk do të kishin ekzistuar – p.sh. brasiliensis, bogotensis fundja edhe vetë prishtiniensis. Një hibridizim të tillë e lejojnë, si me thënë, rregullat fjalëformuese të neo-latinishtes, pa çka se me kufizime stilistike të mëdha, meqë fjalë të tilla ndeshen vetëm brenda regjistrit solemn ose tejet formal, protokollar, institucional; dhe sidomos, meqë fjalë të tilla përdoren të ndërfutura në gjuhë të ndryshme nga latinishtja (vështirë që universitas studiorium prishtiniensis të jetë përdorur ndonjëherë në ndonjë tekst latinisht; çfarë provon që latinishtja e këtyre emërtimeve nuk është gjuhë me status të plotë, por më tepër shërben si rezervuar për nomenklatura dhe emërtime të tjera formale; për shembull, spongites albanensis është emri shkencor i një lloji alge koraline fosile, me gjasë të zbuluar në Korçë në vitin 2012).

[2] Këtu bëhet gjithnjë fjalë për vjetrimin si konotacion që bart me vete latinishtja; meqë logoja e universitetit nuk synon të gënjejë njeri, siç mund të gënjejë një markë e shtuar mbi një produkt jo-autentik, ose vjetrimi artificial i një ikone religjioze ortodokse të prodhuar rishtas për tregun e zi. Ky është vjetrim me referencë, ose që e përcjell identifikimin me traditën tërthorazi, nëpërmjet respektit dhe imitimit, me shpresën edhe për të fituar prestigj ekstra.

ENËT: TEMË DHE VARIACIONE

Të lash enët. Dakord, por të kujt?

Enët mund t’i lash edhe duke i lëpirë. Sidomos kur ke shumë uri.

Enët? Unë, për vete, mjaftohem të laj enën.

Burri im, tha, e ka zakon të meditojë, kur lan enët. Ndërsa imi, i tha tjetra, e ka zakon të lajë enët, kur mediton.

Enët i lanin shpesh. Për të ngrënë, hanin rrallë.

Meqë të pëlqejnë kaq shumë flluskat, tha, atëherë enët do t’i lash ti.

Duke larë pjatat, iu kujtua çfarë kish ngrënë dhe u përlot.

Enët fillojmë t’i lajmë që kur ulemi për të ngrënë.

Kur hamë përjashta, tha, i kërkoj burrit që t’i lajë enët për nesër.

Të lash kutitë e picave.

Pasi zihemi, tha, im shoq i lan enët me doreza boksi.

Nuk e kam problem të laj enë. Çfarë nuk duroj dot, është shpëlarja.

Të lumtur ata burra që lajnë enët. Dikush u paska gatuar.

Me ujin e enëve, lante pastaj këmbët. Gjysma e së keqes.

Mua më paguajnë për të larë enë, tha.

Sekreti i një martese të suksesshme: njëri prej nesh ha, tjetri ia lan pjatat. Dhe vice-versa.

Ishte sentimentale: i lante enët me lotët e serialeve turke.

Hanin në pjata kartoni, me lugë dhe pirunj plastikë dhe pinin me gota polistiroli. Edhe ushqimin pastaj zakonisht e villnin.

Të lash enët, dhe pastaj të flesh me shërbëtoren. Ose ta lash edhe shërbëtoren. Ose, më realisht, të flesh i rrethuar me enë të palara (versioni makth: të të shpjerë në gjumë shërbëtorja).

Dua t’i ruaj të gjitha gotat që i ke ndotur me buzëkuq, tha.

Ti laj enët e kuzhinës, tha. Unë laj ato të dhomës së gjumit.

Vër doreza kur lan enët, më tha. I ke duart shumë pis.

Pse asaj ia lan, tha, ndërsa mua jo?

I kanë pjatat prej porcelani aq fin, sa u duhet t’i çojnë në pastrim kimik për t’i larë.

Të lash gjysmën e pjatave. Të lash gjysmën e pjatës.

Vdiqa duke larë enët, tha. Po edhe Sabrijes ashtu i ndodhi, i tha tjetra: i vdiq i shoqi duke larë enët.

Terapi e çiftit: Të lash enët komunikuese.

Nuk mund ta lash dot pjatën dy herë në të njëjtin ujë, ka thënë Herakliti.

Por mund të gatuash të njëjtën gjellë shtatë herë në javë, ka thënë Herakliu.

Ose ta lash të njëjtën pjatë shtatë herë, për t’u dukur sikur po bën punë, ka thënë Irakliu.

Teknika më e mirë e larjes së pjatave: dyqani i enëve të kuzhinës.

Edhe nevojtorja alla frënga është enë: Fati ynë që lahet vetë.

Im shoq preferon që enët t’i pagëzojë.

(c) 2018, Peizazhe të fjalës.

 

FITORE NË BERLIN

Këto ditë po zhvillohet, në Berlin, Turneu i Kandidatëve 2018 – me tetë pjesëmarrës të kalibrit të lartë, që ndeshen mes tyre për të përcaktuar se kush do të sfidojë Kampionin e Botës në fuqi, Magnus Carlsen, në nëntor 2018, në Londër.

Lojërat e turneut mund të ndiqen live në sajtin e Chess24 ose në atë të ChessBase ose në chess.com.

Sot, dy nga shahistët më të mirë në sens absolut, rusi Kramnik (që ka qenë kampion botëror në vitet 2000-2007, pasi shfronësoi Kasparovin) dhe armeni Aronian (për shumë vjet mes 10 më të mirëve në botë), u përballën në një lojë spektakulare, të destinuar për antologjitë; edhe pse Kramnik, që luante me gurët e zinj, e mori iniciativën që në fillim, pa i dhënë kundërshtarit asnjë shans për t’u kthyer në lojë.

Aronian u dorëzua në lëvizjen e 27-të.

Lojën e komentuar mund ta ndiqni këtu; për t’u shënuar se që në lëvizjen e 18-të rusi kish siguruar një avantazh të fortë, me … f5.

Pozicioni pasi Kramniku (i ziu) lëvizi ushtarin në f5.

Në intervistat pas ndeshjes, Kramniku rrëfeu se e kish përgatitur prej kohësh variantin me …Tg8 dhe veç po priste rastin për ta përdorur; dhe se, në çdo rast, u habit që ky rast i erdhi me Aronianin, i cili zakonisht nuk e fillon lojën me e4, kur luan me të bardhat.

Gjithsesi, armeni u kap i papërgatitur dhe kapitulloi në mënyrë të pabesueshme.

Pozicioni një lëvizje para se Aroniani të dorëzohej meriton vëmendje: dama e bardhë, një nga torret dhe kali nuk bëjnë dot absolutisht asgjë, për të penguar matin.

Pozicioni para lëvizjes së fundit. I bardhi nuk ka mbrojtje ndaj g3-g2.

Këtu Kramniku lëvizi ushtarin në g2 dhe i bardhi u dorëzua menjëherë.

Kuriozitet: Kramniku zgjodhi t’i përgjigjej hapjes Ruy Lopez (ose spanjolle) të së bardhit me një version të njohur si Mbrojtja Berlin, i cili zakonisht shpie në pozicione të mërzitshme, që përfundojnë barazim. Por me sa duket qyteti ku po zhvillohet turneu – Berlini – i solli mbarësi.

(në kopertinë: Aroniani gjatë lojës)

(c) 2018, Peizazhe të fjalës.

VAJZA TË NDALUARA

Në vitet 1950-1980, kur të paktën në qytetet e mëdha vajzat kishin dalë, në masë, nga shtëpia në rrugë – ende nuk ish dihej mirë se ku do të takoheshin dhe të njiheshin çiftet, përtej hapësirave fort të rregulluara dhe të mbikëqyrura të shkollës dhe të vendit të punës.

Nuk kishte bare, kafe të posaçme, klube ose salla vallëzimi të specializuara për “njohje”; ose zona ku vajzat të shkonin me vetëdijen dhe vendosmërinë për t’u parë nga djem të panjohur dhe për t’u takuar me ta. Edhe për këtë arsye, i vetmi vend ku “hapi i parë” drejt formimit të çiftit mund të hidhej spontanisht dhe lirisht mbetej sërish rruga.

Në afrimin dhe njohjen e parë të çiftit, ishte djali ai që merrte iniciativën; ndërsa prej vajzës pritej të ishte e ndrojtur, e pavendosur dhe ritualisht refuzuese. Vajza, nga ana e vet, shpesh ishte e vetëdijshme që, kur dilte në rrugë, e bënte këtë edhe për t’u parë prej djemve; që këtej edhe kujdesi që duhej të tregonte për paraqitjen dhe mesazhet e dhëna tërthorazi, nëpërmjet veshjes, shpejtësisë së ecjes, lehtësisë ose tundjes së ijeve, shprehjes së fytyrës, modelit të syzeve të diellit e kështu me radhë.

Djemtë zakonisht i gjenin vajzat në zona me përqendrim të lartë femëror – si në dalje të shkollës ose të një qendre pune. Përzgjedhja merrte një farë kohe, gjatë së cilës vajza mbetej nën vëzhgim, pavarësisht sa e vetëdijshme ishte për këtë; pastaj, vinte momenti që djali të kalonte në veprim, duke iu afruar vajzës së zgjedhur në rrugë.

Për të përshkruar këtë akt të “propozimit”, përdorej folja ndaloj; meqë djali vërtet i kërkonte vajzës të ndalonte, për një bisedë të shkurtër – tema e së cilës nuk kish rëndësi, por predisponimi i vajzës kishte. Kur e ndalonte vajzën, djali jo vetëm që i deklaronte qëllimet e veta, por edhe shpresonte të dukej mjaftueshëm “serioz” dhe jo kërcënues para saj.

Akti ka simbolikë domethënëse. Para së gjithash ngaqë ndalimi, ose kontakti i drejtpërdrejtë me një vajzë relativisht të panjohur, ishte rezultat i një procesi të mëparshëm përzgjedhjeje dhe ndjekjeje në distancë (stalking), të cilat i shërbenin djalit jo vetëm për t’u mësuar me vajzën, por edhe për të parë sjelljen e saj me të tjerët dhe për t’u siguruar që kjo ishte “e lirë”. I gjithë ky proces përgatitor njihej edhe si gjuajtje dhe djali i përfshirë në të thuhej se po gjuan. Shumë djem parapëlqenin që gjuajtjen ta bënin me biçikletë, pse kjo e fundit lehtësonte zhvendosjet dramatike nga një cep i lagjes te tjetri.

Por ndalimi kish edhe një komponente koreografike: sepse vajzës në ecje i kërkohej që të ndërpriste çfarë po bënte, ose të shkuarit diku, për t’u angazhuar në një ritual çiftimi. Kjo do të thotë se ndryshe nga djali, vajza kapej e papërgatitur, në befasi nga ndalimi në rrugë; ose të paktën të hiqej sikur nuk e priste.[1] Prandaj edhe logjika e kërkonte që “propozimin” ta bënte djali.[2]

Krejt rituali i ndalimit sa i pasqyronte dhe i rimerrte, aq edhe i riprodhonte dallimet tradicionale në sjellje midis djemve dhe vajzave – njëra palë “propozitive”, tjetra “deliberative”. Nëse djalit i mbetej iniciativa, vajza ruante të drejtën e refuzimit, e cila ishte gjithnjë pjesë e ritualit standard; kjo edhe ngaqë djali e kish bërë zgjedhjen e vet paraprakisht, ose gjatë fazës së gjuajtjes, ndërsa vajza duhej ta bënte gradualisht, gjatë kohës që kalonte me djalin.[3]

Njëfarësoj, ky dallim i diferencon edhe preferencat e të dy palëve për suksesin e çiftimit: djali mbështetej në shenja më shumë vizuale, si pamja (look), sjellja në publik, ecja, shija në veshje, etj.; ndërsa vajza në shenja më shumë verbale, ose aftësia e djalit për t’u prezantuar me fjalë.

Edhe mekanika e procesit ndikonte në ecurinë e tij, meqë ndalimi ndodhte zakonisht në një vend publik, dhe pikërisht në rrugë; ku të dy palët do të rrinin në këmbë, në distancë korrekte ndaj njëri-tjetrit, si kompromis midis intimitetit jo-premtues dhe mos-kërcënimit. Në fazën e ndalimit as që bëhej fjalë për të vazhduar bisedën diku tjetër, për shembull në një pastiçeri dhe aq më pak në një stol të parkut. Gjithçka duhej të konsumohej shpejt dhe në këmbë – edhe pse mundësia që kjo të përsëritej mbetej e hapur.

Duke qenë e ndaluar prej djalit, vajza e shihte lirinë e saj në rrugë relativisht të vënë në pikëpyetje, meqë ndërprerja e kontaktit dhe largimi i menjëhershëm mund të lexohej edhe si shenjë e të qenit e pasjellshme. Disa vajza kishin edhe frikë instinktive për ta ndërprerë ndalimin pa filluar mirë, ose për të mos ndaluar fare. Nga ana tjetër, shumë vajza nuk donin që të tjerët t’i shihnin duke biseduar gjatë, në mes të rrugës, me një djalë të panjohur; prandaj ndalimi nuk mund të zgjaste përtej pak minutave, çfarë e bënte këtë herë djalin që të ndihej i kufizuar në lirinë e vet për ta formuluar “propozimin.”

Kjo dinamikë diktohej deri-diku edhe nga vetë natyra e rrugës, si vend publik ku realizohej edhe teatri i ritualit të ndërveprimit[4]. Në Shqipërinë e para 1990-ës, rruga u përkiste (a) banorëve të lagjes dhe (b) kalimtarëve (kjo e fundit merrte përparësi në rrugë kryesore, në sheshe, dhe në rrugë larg blloqeve të banesave); trafiku i makinave praktikisht nuk ekzistonte. Veçanërisht në mëhallët, rruga ishte edhe nën mbikëqyrjen e përhershme të syve: plaka vigjilente që rrinin në dritare ose para shtëpive të tyre, djem që vrisnin kohën në cepat e pallateve dhe të rrugicave duke pritur të ndodhte diçka, dyqanxhinj dhe zanatçinj që shfaqeshin te dera e dyqanit për të marrë pak diell. Asgjë nuk mund të ndodhte, pa u regjistruar nga dikush diku.[5]

Duke qenë skenë teatri e sjelljes publike, rruga kërkonte rituale të caktuara ndërveprimi, edhe për çiftet në kërkim të çiftimit. Edhe djali edhe vajza e dinin që ndalimi do të regjistrohej dhe mund të përfundonte i thashethemuar (kjo varej nga shumë faktorë, si nga reputacioni i djalit dhe i vajzës dhe opinioni i mëhallës për secilin, ora se ku kish ndodhur ndalimi, vendi, gjestikulimi i palëve, etj.), prandaj sjellja e tyre me njëri-tjetrin ishte edhe sjellje për publikun anonim, që vrojtonte nga përtej. Sidomos për vajzën, kjo prani e syve të rrugës ishte edhe një garanci e shtuar sigurie; ndërsa për djalin, me kusht që vajza të pranonte të kalonte me të pak minuta, garanci se ajo nuk e konsideronte të papranueshme që të shihej në shoqërinë e tij.

Edhe djemtë zakonisht e mirëkuptonin këtë nevojë të vajzës për ta konsumuar ndalimin në një vend publik të sigurt, prandaj e mbanin këtë parasysh, kur u duhej të vepronin. Përkundrazi, ai që zgjidhte për ta ndaluar vajzën në një vend të shkretë, ose të pandriçuar mirë, ose në orë “të këqija”, e tradhtonte sakaq veten si i mbrapshtë dhe i rrezikshëm, në mos thjesht si ngucës seksual. Ideja prapa këtyre manovrave ishte që vajza gjithnjë të ndihej e lirë, në vendimin e saj për t’i ndaluar djalit apo jo, për të pranuar ta dëgjonte “deklaratën” e tij, për të refuzuar madje thjesht për të vazhduar rrugën, duke e injoruar tjetrin; dhe kjo liri nuk mund të ushtrohej normalisht në rrethana dhe rrethina kërcënuese, ku dikush mund të kalonte në ngacmim fizik pa u parë dhe pa u censuruar prej të tretëve. Prandaj djemtë që “gjuanin” për vajza dhe kërkonin të flisnin me to gjithnjë kujdeseshin për t’u dalluar prerazi prej predatorëve të skutave, ose atyre që vepronin në terr dhe që nuk e shihnin ndalimin si pikënisje për të ndërtuar diçka, por si qëllim më vetvete, ose si akt dhune seksuale potencialisht të shijueshëm.[6]

Ndalimi i një vajze në rrugë nuk ishte kurrë akt rutinë ose i rëndomtë – meqë gjithnjë vinte edhe si efekt i një seleksioni të kujdesshëm. Nga njëra anë, jo çdo djalë mund të gjente në vete aq guxim ose fundja edhe aq interes, sa t’i dilte një vajze të panjohur përpara; nga ana tjetër, jo të gjitha vajzat ishin “të ndalueshme”. Nëse djemtë seleksionoheshin vetvetiu në bazë të një virtyti – guximit për të vepruar dhe besimit në vete, vajzat seleksionoheshin në bazë të pamjes (look-ut), hijeshisë (grace) dhe tërheqjes seksuale (sex appeal); ndonjëherë edhe për arsye të tjera minore – si veshja e bukur ose ekstravagante, shtati i gjatë, etj. Pas ndalimit, vajza jo vetëm duhej të vendoste nëse i pëlqente djali fizikisht ose si njeri, por edhe të merrte me mend qëllimet e tij (“serioze” apo thjesht “seksuale”) si dhe, në shumë raste, të gjykonte sa e përshtatshme do të ishte kjo lidhje, nga pikëpamja sociale dhe politike.

Fakt është që djemtë më të hedhur, më të guximshëm, më të etur për vajza (por edhe që e vuanin më shumë vetminë, ose mungesën e partnerit seksual) shpesh vinin nga shtresa relativisht më të ulëta se vajzat që këta lakmonin; dhe kur një djalë ndalonte një vajzë, i nisur nga kriteret e look-ut dhe të sjelljes, gjasat ishin që vajza të ishte “më e mirë”[7] se djali: familje politikisht më e ngritur, vajza studente ndërsa djali punëtor, etj. Shto këtu edhe që vajza vërtet tërheqëse nuk kishte shumë; dhe nga ato që kishte, akoma më pak dilnin rregullisht në rrugë të pashoqëruara ose ishin të lira (pa shok/boyfriend ose të dashur). Nga ana tjetër, disa prej këtyre virtuozëve të rrugës – që prej prindërve të vajzave të zgjedhura mund të konsideroheshin si “vagabondë”, “rrugaçë”, “gagarelë”, “gango” – e ruanin një farë atraksioni sado primitiv ose animal për vajzat e sërës së lartë, sepse ndryshonin shumë nga djemtë me të cilët këto vajza kalonin përndryshe kohën në shkollë. Jo pak “skandale” kanë ndodhur, si pasojë e këtyre përzgjedhjeve: vajza nga familje “intelektuale”, “me qëndrim të mirë”, “kuadrosh”, e kështu me radhë përfundonin të seduktuara (“të gënjyera”, nga pikëpamja e rojtarëve të rendit moral dhe të hierarkive sociale) nga futbollistë, kitaristë, aktorë ose edhe djem politikisht të prekur ose të deklasuar, por me virtyte të forta vetëbesimi dhe që, njëfarësoj, e sundonin rrugën.

Gjithsesi, dhe pavarësisht dinamikave sociale, ndalimi duhej të ndodhte disa herë, që vajza të kish kohë – qoftë edhe vetëm sa për sy e faqe – që ta njihte djalin, gjithnjë me kusht që të kish ndonjë interes për ta eksploruar këtë lidhje. Më pas, vajza mund të pranonte që djali ta shoqëronte rrugës ku ajo ishte nisur, për shembull për te rrobaqepësja ose për te dentisti. Edhe ndalimi, edhe shoqërimi nuk kishin fuqi premtuese – meqë si në një rast, ashtu edhe në tjetrin, vajza vetëm sa i nënshtrohej, me mirësjellje ose për shkak të temperamentit të butë, “agresivitetit” simbolik të djalit, i cili e kërkonte haptazi edhe ndalimin edhe shoqërimin.

Nëse gjithçka shkonte mirë, atëherë marrëdhënia mund të kalonte një nivel më lart, dhe çifti të merrej vesh për të lënë një takim, ose për të dalë. Dalja në këtë kontekst nuk ishte veçse shëtitje e gjatë në rrugë, e tillë që t’i jepte kohë vajzës të njihte djalin më mirë, duke biseduar me të. Vetë folja e përdorur, dalim, së bashku me emrin prejfoljor dalje, tregojnë një lloj zgjerimi të marrëdhënies ose të hapësirës së veprimit të çiftit; gjithë duke mos e komprometuar vajzën aq sa kjo të mos largohej dot nga marrëdhënia.

Që dalja bëhej duke ecur, kjo impononte një lloj ndërveprimi bisedor të gjatë por jo face-to-face, meqë edhe djali edhe vajza do ta shihnin njëri-tjetrin kryesisht në profil, duke shmangur kontaktin e syve. Kjo e vononte pak momentin kur duhej vendosur për diçka më tepër, ose për ta çuar lidhjen një hap më tutje; dhe i jepte ndërveprimit një natyrë më të tërthortë, me më shumë hapësirë lirie për secilën palë.

E megjithatë, dalja (shëtitje) në rrugë imponohej edhe ngaqë qytetet, në atë kohë, ende nuk kishin vende publike të specializuara për çiftet që të kalonin kohë së bashku, pa u komprometuar me njëri-tjetrin dhe me të tjerët. Kafetë, pastiçeritë dhe aq më pak restorantet, ose në përgjithësi “lokalet” nuk vlenin, sepse një çift që shkonte në lokal ishte tashmë çift; kinemaja përjashtohej gjithashtu, sepse në kinema pritej që çifti të konsumonte një farë kontakti fizik (edhe sikur kjo të mos ndodhte, të tjerët do ta presupozonin); dhe aq më shumë përjashtohej parku, sidomos – në Tiranë – parku i liqenit, që mbetej i shoqëruar me aktivitetin seksual eksplicit.

Natyrisht, që të gjitha këto të realizoheshin sipas skriptit, duhej plotësuar, para gjithçkaje tjetër, premisa madhore e lirisë së vajzës për të dalë vetëm në rrugë, e cila nuk u arrit pa vështirësi dhe nuk u manifestua kudo njëlloj. Një vajzë mund të dilte nga shtëpia edhe për arsye fare të rëndomta – për të blerë diçka, për të shkuar te një shoqe, për të shkuar në bibliotekë etj. – por edhe vetëm kjo mundësi e vinte atë në dispozicion të gjuetarëve; të cilët e identifikonin dhe e përzgjidhnin më parë nëpërmjet shikimit (vrojtimit), dhe më pas ndalimit. Por rruga, sa e ekspozonte vajzën ndaj këtyre hazards, aq edhe e përgatiste për t’i bërë ballë presionit seksual, meqë ia mundësonte ndërveprimin pa rrezikuar shumë; në kuptimin që një vajzë qyteti të madh në ato kohë – të themi në Tiranë, në Durrës, në Korçë a në Shkodër – ishte në gjendje ta ruante gjithnjë kontrollin ndaj situatës, e vetëdijshme se pa pëlqimin e saj asgjë nuk do të ndodhte. Sado paradoksale të duket, vajza mbetej ende më shumë e rrezikuar në familje, ku mund ta shtynin për t’u lidhur (fejuar) me dikë pa dëshirën e saj, se në rrugë, ku refuzimi i lidhjes ishte pjesë e lojës.

Shënim: sa më lart, janë kryesisht përshtypje të miat dhe përpjekje për të organizuar përvojën e brezit tim, dhe që nuk duhen lexuar si përgjithësime dhe as si orvatje për të ndërtuar ndonjë model të ndërveprimit përkatës. Të tjerë do të kenë pasur përshtypje dhe përvoja të tjera, të cilat idealisht do t’i mirëprisja në komentet.

(c) 2018, Peizazhe të fjalës. Ky shkrim mund të kopjohet, me kusht që kopjuesi ta lexojë paraprakisht deri në fund, përfshi edhe shënimet (sidomos shënimet).


[1] Përshtypja ime është se shumë tentativa ndalimi dështonin; sepse vajzat thjesht vendosnin t’i injoronin djemtë që u afroheshin me fjalët “a ka mundësi një minutë…” Kjo përqindje e lartë dështimi besoj është e krahasueshme me çfarë i ndodh një predatori klasik, p.sh. një luani, kur gjuan antilopa. Prandaj edhe djemtë që e merrnin në sy të ndalonin një vajzë në rrugë nuk është se turbulloheshin shumë kur kjo refuzonte; sepse një vajzë e denjë për t’u ndaluar pritej që të refuzonte, të paktën në fillim.

[2] Këtë dinamikë e rimerrte pastaj rituali i mbrëmjeve tradicionale të vallëzimit, ku fuqinë e kishin zakonisht “kavalierët”, të cilët shkonin dhe u propozonin vajzave vallëzimin; përveç momentit unik kur shpallej se “fuqinë e kanë damat.” Që të realizohej ky ritual, duhej që djali dhe vajza të vallëzonin në çift – ose të kërcenin tango, fokstrot, rumba, vals ose diçka të ngjashme. Mbrëmje të tilla shërbenin shpesh edhe për njohjen e parë të çiftit, që i paraprinte ndalimit në rrugë; me kusht që djali (ose më rrallë vajza) të ishin futur në mbrëmje “kontrabandë.” Përndryshe, ti mund të vallëzoje me një vajzë të klasës, por do të ishte qesharake ta ndaloje atë pastaj në rrugë.

[3] Në ligjërimin vulgar, për të përshkruar aktin e propozimit (së bashku me ndalimin) përdorej shpesh shprehja ia lypi (ia kërkoi), por kjo ndodhte më shumë mes djemsh, që mburreshin mes tyre për sukseset seksuale dhe për qasjen kinse hiper-agresive ndaj seksit tjetër – thjesht bravado, dhe zakonisht krejt e padëmshme. Në bisedat mes tyre, djemtë do të përdornin edhe shprehje si ia dha/nuk ia dha; pa e përmendur objektin që “jepej” dhe që nënkuptohej se ishte seksualiteti i vajzës, ndonjëherë, edhe organi i saj seksual, si metonimi e asaj që “lypte” djali; por, për të qenë realistë, çfarë i lypej vajzës ishte para së gjithash mirëbesimi. Përkundrazi, komplimentet dhe pasthirrmat me përmbajtje seksuale eksplicite, të tipit “amon mi sa e mirë që je!” nuk synonin gjë afrim të mëtejshëm me vajzën që kalonte në rrugë, por vetëm njohjen e një miratimi sportiv, po aq jetëshkurtër sa edhe kryqëzimi i rrugëve ose i vështrimeve. Djemtë do t’i flisnin ose fishkëllinin rëndom një vajze, sa për t’i treguar se e kishin parë, se nuk u kishte shpëtuar. Disa madje do ta përligjnin këtë sjellje si të kërkuar nga etiketa e rrugës – në kuptimin që, sipas tyre, një vajzë e vetme seksualisht tërheqëse do të priste që djemtë t’i lëshonin gjithfarë fjalësh në rrugë. Kjo nuk duhej të ndodhte kur vajza ishte e shoqëruar.

[4] Termi interaction ritual është i sociologut Erving Goffman, i cili edhe e ka studiuar këtë dukuri gjerësisht dhe i ka kushtuar më shumë se një vepër madhore. Unë kam përfituar jashtëzakonisht nga leximi i Goffman-it, edhe për ta konceptuar këtë ese, por nuk mund të them se, në arsyetimet e mia, kam ndjekur teoritë dhe modelet e këtij autori; Goffman-i thjesht më ka treguar se marrëdhëniet interpersonale mund të analizohen edhe nga kjo perspektivë “teatrale”. Me këtë dua të them edhe se një analizë e ritualeve të ndërveprimit në Shqipërinë totalitare, në bazë të teorive dhe të kategorive të Goffman-it, do të ndihmonte në mënyrë unike për ta kuptuar si funksiononte ajo shoqëri në nivelin mikro-social.

[5] Eyes on the street, e ka quajtur këtë efekt Jane Jacobs, e cila njihet për qasjen e saj ndaj planëzimit urban të bazuar në komunitetet.

[6] Më duket e kotë të shtoj se rregullat e lojës kërkonin që vajza, për të qenë “e ndalueshme”, duhej të ishte e lirë (e pazonme, për ta thënë me të folmen tironse). Mund të ndodhte që dikush t’i afrohej ndonjë vajze pa e ditur që ajo ishte e fejuar dhe pastaj të hiqte dorë sapo të sqarohej për këtë; përndryshe, ndalimi do të shndërrohej në ngucje dhe do të shihej si vandalizëm i rregullave të sjelljes në publik.

[7] Kjo në kuptimin relativ dhe vetëm brenda një sistemi konvencional vlerash, të cilin palët e kishin pranuar. Vajza e një ministri kish status më të lartë se djali i një teneqexhiu; djali i një ministri nuk do të ndalonte vajzat në rrugë, meqë supozohej se “i vinin vetë.”

MENDIME TË PAKREHURA (XXXII)

(nga Stanislaw Lec*)

Janë individë pa individualitet.

Gjithnjë e më pak njerëz interesohen për artin. Edhe pak dhe do të mbeten vetëm autoritetet. Por këta gjithnjë e më tepër.

S’ka gjë më të vështirë se t’ia parashikosh dikujt të shkuarën.

Në përrallat e tij, kafshët janë të balsamosura.

Për t’u bërë epigon nuk mjafton të mos kesh talent, duhet edhe vendosmëri.

Poeti mediokër është një pykë e ngulur mes fjalëve.

Për ta torturuar dikë, duhet të dish se çfarë i jep kënaqësi.

Vepra e tij është element i natyrës. Ujë.

Kur kam të drejtë, gjithnjë ruhem.

Në lidhje me poetin X: mungesën e talentit ia kompensonin bollshëm me çmime letrare.

Hyri në historinë e letërsisë pa kapur ndonjëherë penë me dorë.

Kush kacavaret në majë të shkallës sociale, shpesh harron pse u ngjit aty dhe kush e ka dërguar.

Në gojën e atyre që s’janë poetë, metaforat janë të dyshimta.

Dridhuni para palaçove që kanë humbur sensin e humorit.

Kishte frikë nga hija e vet. Edhe të tjerët. Nga hija e tij.

Falë Zotit, ekziston edhe Satanai.

Ndiqte gjurmët e të tjerëve, duke shpresuar se ashtu kursente ca nga të vetat.

Me sa duket, ata nëntë muaj që na jepen për t’u menduar para se të lindim janë tepër pak.

Na mungon sedra. Ati i shenjtë i dëboi stërgjyshët tanë nga parajsa, por ne gjithnjë duam që të kthehemi.

Edhe racionalizmi ka mistikët e vet.

Edhe masat mund të ndihen të vetmuara.

Kish pamjen e një liliputi, të parë me xham zmadhues.

Fytyra e turmës nuk ka nevojë për maska.

Për çudi, konsiderohen si mendime të papërgjegjshme ato për të cilat të kërkojnë të përgjigjesh para gjyqit.

Një keqkuptim! Duhen dënuar ata që i fshehin mendimet e tyre, jo ata që i shprehin.

Ura që të çojnë tek i njëjti breg.

Thotë banalitete të tilla që mjafton t’u shtosh muzikë dhe bëhen këngë të suksesshme.

Fakte të imagjinatës.

Perimetri i zeros mund të jetë shumë i madh.

Poeti X ka një imagjinatë të mahnitshme. Imagjinon se e ka.

Për atë xhelat thoshnin: “Ka dorë të lehtë.”

 


(*) Stanislav Lec (Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966), shkrimtar polak dhe një nga aforistët më të mëdhenj të shekullit XX. Materialin më sipër e kam përzgjedhur dhe përkthyer nga përmbledhja e tij Pensieri spettinati (italisht).

ORKESTRAT E TITANIKUT

nga Ilir Yzeiri

Kanë kaluar gjashtë muaj nga çlirimi i vendit dhe nën okielon “Gjasht Mujori Kultural” të revistës Bota e re njihemi me “Inaugurimin e Shtëpisë së gruas” që është vendosur në një godinë të bukur në “Rrugën e Durrësit“, pastaj mësojmë se më 28 janar 1945 çelet Biblioteka Kombëtare, e cila, siç marrim vesh, numëronte 100 000 vëllime nga 2 mijë që kishte më parë dhe se drejtor i saj është Aleks Buda. Biblioteka është pasuruar me anë të shpronësimeve, pra rrëmbimit të librave nga vilat e të pasurve dhe me koleksionin e librave të Mit‘hat Frashërit.

Kështu shumica e këtyre bibliotekave private që mbaheshin më tepër për të stolisur vilat e politikanëve t’onë, ose qenë të mëshehura nëpër qilarë si biblioteka e famëshme dhe misterioze e Lumo Skëndos, sot iu inkorporuan Bibliotekës Kombëtare dhe janë në dispozicion të publikut këndonjës.”[1]

Kreu i Ballit Kombëtar Mit’hat Frashëri, alias Lumo Skëndo, figura madhore e kulturës shqiptare dhe e rreshtuar në krahun e kundërt me komunistët, përmendet ende me nderimin e rezervuar dhe në ligjërimin publik kulturor të paktën, ende nuk janë shtënë shenjat e karakterizimit politik agresiv. Aty thuhet “biblioteka e famshme” (dhe e tillë ishte) dhe “misterioze e Lumo Skëndos”. Nuk ka ngarkesë ideologjike apo politike në shenjueshmërinë e personalitetit të kësaj figure komplekse.

Po çfarë përmbante jeta kulturore e kryeqytetit në pranverën e vitit 1945, dhe pikërisht në prill të atij viti? Më 20 prill, fjala vjen, ditën e premte jepet “Koncert-Muzikal-Instrumental organizuar nga Ministria e Kulturës Popullore. Soprano Tefta Tashko, Gjorgjija Filçe-Truja. Tenor Kristaq Antoniu dhe me orkestër të drejtuar nga maestro U. Rampi”[2]. Sopranoja jonë ndoshta më e mira e të gjitha kohërave Tefta Tashko dhe një dirigjent italian. Lexojmë për një koncert nga një kuartet violinistësh shqiptarë. Kronika e Selahudin Totos thotë se entuziazmi i njerëzve është i madh dhe sallat e Kinemave “Kosova” dhe “Nacional” janë plot. Aty luhen pjesë të Ibsenit e të O’Neill-it. Një pjesë tjetër e suksesshme është “Topazi” përkthyer nga Nonda Bulka. Jehona për suksesin e Tefta Tashkos kuptohet lehtë. Dhe vetëm në mes të raportimit, fare natyrshëm, autori përmend edhe korin që këndon këngë partizane, si ajo për Brigadën e Parë Sulmuese; dhe këngë popullore të përpunuara. Ky kor drejtohet nga profesor Konstantin Trako, për të cilin artikull-shkruesi vëren se “duhet të ruhet nga një inflluks bizantin që çfaqet mjerisht në korin që drejton.“[3] Duket sikur semiotika e korit skenik tani duhet të ndryshojë dhe toni misterioz i kantikave fetare t’ia lërë vendin patetikës revolucionare.

Mirëpo, është vetëm fillimi. Më 17 maj jepet një tjetër koncert në ndihmë të Kryqit të Kuq dhe maestroja italian Umberto Rampi angazhohet me simfoninë e pambaruar të Shubertit. Giuseppina Kosturi dhe Kristaq Antoniu shquhen e para me “Ebben? Ne andro lontana”, i dyti me solon e preludit të Cavalleria Rusticana të Mascagni-t. Mësojmë se më 2 qershor jepet i pari koncert në Shtëpinë e Kulturës me Kristaq Antoniun, Valter Caletti-n dhe Mustafa Krantjen, të shoqëruar në piano nga italiani Mario Ettore. Më tej një poet i ri jugosllav mban një konferencë për letërsinë i pasuar, më 10 qershor, nga Sejfulla Malëshova që flet për “Problemin e kulturës në Shqipërinë e sotme”. Përkujtohet rënia e dëshmorit të luftës dhe piktorit Jordan Misja dhe vijojnë konferencat në Shtëpinë e Kulturës, ku këtë radhë inxhinier Andrea Xega flet për pasuritë e nëntokës shqiptare. Ndërkaq ka rifilluar aktivitetin botuesi i shquar tiranas Ismail Mal Osmani. Kanë pushuar së qarkulluari organet e paraluftës dhe në hapësirën shqiptare shfaqen gazeta të tjera, me emra që shenjojnë semiotikën e re të socrealizmit shqiptar në ngjizje e sipër. Organizatat shoqërore të krijuara rishtas, si ajo e gruas, e rinisë e fëmijëve apo e punëtorëve, pagëzohen me emra të rinj. Nuk ndryshon “Bashkimi,” e cila tani bëhet organ i Frontit Nacionalçlirimtar, pastaj vjen “Rinia” organ i BRASH-it. Fëmijët dhe adoleshentët kanë organin e tyre kombëtar me emrin “Pionieri”. Pionierët e Tiranës kanë edhe një organ tjetër: “Trimi i vogël”. Ushtria Kombëtare ka organin e saj të përjavshëm me emrin “Luftëtari”. Bashkimi i Sindikatave të Shqipërisë organin “Puna”. Del edhe gazeta “Sporti”. Në njoftimet për organet e reja është edhe ai për dy gazeta në gjuhë të huaj. Në Tiranë rrethi “Giuseppe Garibaldi” nxjerr gazetën “Unione” dhe në Gjirokastër nis të dalë gazeta “Laiko Vima,” për pakicën greke. Jemi ende në fazën kur bashkëjetesa mes frymës kulturore të pasluftës dhe traditës së trashëguar nga periudha e monarkisë është paqësore dhe të ngjan se asnjëra nuk përpiqet të zëvendësojë tjetrën apo ta përjashtojë. Por nuk mund të mos vëresh se emrat e organeve të shtypit shqiptar tani i referohen Luftës: “Luftëtari”, “Trimi i vogël”, etj. Në Krye të Ministrisë së Kulturës është Sejfulla Malëshova, dhe vizioni i tij për të është paqësor dhe jo konfliktual. Priret më shumë nga mbrothësimi kombëtar dhe shfrytëzimi i të gjitha burimeve dhe ndihmesa e të gjithë atyre që kanë dhënë vepra e kanë ndihmuar në krijimin e kulturës kombëtare. Sa i takon informacioneve kulturore ndërkombëtare, gjeografia e pasqyrimit të tyre është e gjerë dhe publiku shqiptar njihet sa me atë që ndodh në New York aq edhe me atë që ndodh në Beograd apo Paris. Shqipëria ndihej si pjesë e natyrshme e botës perëndimore e përparimtare.

Në gusht të vitit 1945 mbahet Kongresi i Parë i Frontit nacionalçlirimtar. E para ngjarje e rëndësishme politike e këtij viti, e cila kishte krijuar përshtypjen e triumfit të madh të forcave përparimtare dhe antifashiste. Në këtë kohë Partia Komuniste Shqiptare (PKSH) ishte në ilegalitet dhe Fronti ishte organi më i lartë. Përkitazi me këtë Kongres ndodh diçka që disa studiues e kanë parë si fillimin e letërsisë me frymëzim idolatrinë politike. Në numrin 2 të revistës “Bota e re”, në faqen 8 në anën e majtë, në një kornizë lexohet njoftimi: Dhimitër S. Shuteriqi – ENVERIT e pastaj mbititulli:

Kjo kangë u shkruejt gjatë seancës së fundit të Kongresit të I-rë të Frontit, pasdreken e 9 Gushtit 1945, kur Enveri kryesonte mbledhjen dhe mbante fjalën e mbylljes së Kongresit. Enthusiasmi, dashunija, adhurimi me të cilat qenë mbushë ato çaste dhe ata njerës dëshmohen në këto vargje.

Enver,
do ngre për ty
nji kangë si ma do zemra mue,
si harmonija e zemrës s’eme të kumbueshme… etj.[4]

Poeti i ri Shuteriqi është në të drejtën e tij dhe shembuj të tillë të kushtimit letrar i gjen në historinë e letërsisë botërore. Majakovski kishte bërë të njëjtën gjë me Leninin. Në një shoqëri normale, demokratike, një traditë e tillë thjesht do të identifikohej si tradita e letërsisë politike, por duke parë zhvillimet e mëpasme në letërsinë shqiptare dhe duke ndjekur fatin e mjaft shkrimtarëve që do të shpalleshin kundërshtarë të komunistëve, vihet re se kjo traditë ngarkohet me një shenjueshmëri tragjike, duke u marrë si provë e ekzistencës letrare në një shoqëri që erdhi e rrëshqiti në diktaturë.

Në numrin 4 të revistës, nën titullin “Koncerti Konstantin Papajorgji” lexojmë një raportim për një koncert instrumental që është dhënë të dielën më 21 tetor në orën 18:30. Nuk është thjesht një raportim gazetaresk për një koncert harqesh, por një tekst që i përmban të gjitha elementet e kritikës muzikore. Autori: Lasgush Poradeci. Është me rëndësi të posaçme ky shkrim që ka formën e një lajmi të shkurtër, që është vendosur në fund të revistës dhe nuk është faqosur në rubrika të dallueshme, por në faqet e fundit si lajm i zakonshëm. Duke analizuar këtë raportim të shkurtër, mësojmë shumë për ekzegjezën e kulturës muzikore shqiptare, në kohën kur Shqipëria sapo kishte dalë nga Lufta dhe vendi gjendej në mjerim total.

Le ta analizojmë këtë raportim. Në fillim, autori na njeh me vendin dhe kohën, dhe na tregon se ky koncert po jepet për herë të dytë dhe se interpreti quhet Konstantin Papajorgji. Marrim vesh se të dyja koncertet janë mirëpritur dhe publiku ka mbushur sallat në të dyja rastet. Në këtë rastin e fundit “ka mbetur një pjesë jashtë sallës më këmbë”[5]. Autori është skrupuloz në raportimin e tij, nuk lë jashtë asnjë detaj. Na tregon se koncerti i dytë u dha në favor të asistencës sociale, pra për bamirësi, për mbledhje fondesh. Jemi tërësisht në atmosferën e vendeve demokratike, ku institucionet e bamirësisë dhe kontributi i artistëve janë pjesë e përditshmërisë. Na thuhet se mysafirët e huaj e ndoqën këtë koncert bashkë me zonjat. Pra, morëm vesh kush e jepte këtë koncert, ku, në çfarë vendi, kujt i drejtohej dhe në fund na tregon edhe efektin.

Si të parën herë, ashtu dhe të dytën, kjo çfaqje artistike u dallua me sukses dyke mbledhur autori duartrokitjet e shumta të pranishmëve.[6].

Ndërsa rrëfimin për përmbajtjen e këtij koncerti ose ajo që në teorinë e modelit të komunikimit shënohet me “çfarë” sipas Laswellit, autori e lë për në fund. Poradeci na shfaqet si gazetar brilant, kritik muzikor klasi. Me një stil konciz, përndryshe karakteristik edhe për poezinë e tij, ai e ndërton rrëfimin duke i dhënë çdo fjale një histori më vete.

Papajorgji, sipas tij, nderon “përpjekjet fillestare të artit muzikor shqiptar”, po ashtu ai vlerësohet sepse ka zgjedhur “subjekte të ndryshme kompozicionale” dhe ka një “zell entuziast dhe të pandalur” për vazhdimin e karrierës artistike. Pastaj përmenden pjesët e ekzekutuara prej tij: Fantazi në Fa madhor (vini re, madhor në vend të maxhor që përdoret sot), Ave Maria, etj. Ekzekutimin e tyre e vlerëson kështu. Njërën nga pjesët e vlerëson për frymëzimin, ngrohtësinë dhe variacionin mjeshtëror të temës. Ave Marian për gjerësinë dhe shpirtin e saj perëndimor. Një pjesë tjetër, Rapsodi Shqiptare, për hirin e motivit popullor, ndërsa atë me titull “Trandafili në Shkodër”, për stilin e kompozicionit modern, “gjë e cila vërteton mundësitë e rikrijimit të muzikës popullore shqiptare.”[7] Dhe për ta paraqitur të plotë atmosferën sqimatare të koncertit, madje për t’i shquar asaj tisin mondan, veçon një detaj:

Na pëlqen të shënojmë këtu përgëzimin që vetërisht i bëri autorit për Ave Maria-n e tij përfaqësonjësi i Misionit englez në Tiranë, një melodashës i pasionuar.”[8]

Sikur të ishim në Shqipërinë e sotme. Analiza vijon më pas me konsiderata të tjera, sërish dromca të një kritike profesioniste të arrirë. Kur vlerëson instrumentistët e tjerë të koncertit, përfshi violonçelistin italian Walter Caletti, se i interpretuan solot e tyre kështu:

I hepuar, i kadifeshëm hargu i Calettit, plot fuqi dhe energjik, i rrumbullt, voluminoz, shumë i përbrëndshëm zëri i dorës së djathtë – kurse Paparistua dha copën e tij në një largo të ndjerë, me precizion tonik të së majtës që mbështette vijën melodike, dhe gjithnjë me temperamentin dhe ndjenjën e hollë të muzikalitetit që e karakterizon.[9]

Duke analizuar tingullin që vjen nga dora e djathtë në violonçel dhe teknikën e dorës së majtë në violinë, ai bën një kritikë muzikore si një profesionist i mbaruar dhe i shton asaj edhe një vërejtje në fund kur thotë:

Nga fundi i koncertit konstatuam një incident deviacioni rithmik në violonçel dhe pjanofortë që paktas preku vërejtjen.[10]

Ky raportim për rubrikën kulturore të revistës mbyllet me një urim në të cilin Lasgushi rendit disa konsiderata. Ai e quan solistin “të kuximshëm”, “të padëshpërueshëm” dhe “pasuronjës të palodhur të muzikës shqiptare në rilindje.” Vështirë të merret sot me mend pse përdor cilësimin “të guximshëm”. Mund të supozojmë vallë se, në atë atmosferë ku kishin filluar të shfaqeshin retë e para të artit të angazhuar, koncertet instrumentale përbënin sfidë? Apo kontrastet që shenjoheshin përditë mes ajrit të lirisë dhe gjyqeve e dënimeve me vdekje, atmosferës së revanshit që kishte filluar të përparonte? Vështirë të thuhet. Pastaj ai e quan “të padëshpërueshëm”. Lasgushi si poet e kishte dëshpërimin shenjë konstante të ekzistencës së tij poetike, ndërsa violinisti që ai e çmonte jo. Dhe në fund, termi që përdor për të karakterizuar kohën e re, përmbysjen, fitoren e partizanëve, ajrin e lirisë, gjithë këtë ai e quan “rilindje”. Dhe e tillë ishte në fillim.

Shënim: Marrë me pak shkurtime dhe redaktime nga libri monografik Semiopragmatika e realizmit socialist, Onufri, Tiranë 2013 (f. 119-129). Falënderojmë me këtë rast autorin, që pati mirësinë të na lejojë ribotimin. Titulli është i redaksisë.

 


[1] Bota e re, nr. 1, korrik 1945, f. 51.

[2] Po aty, f. 52.

[3] Po aty. f. 53.

[4] Bota e Re, viti I, nr. 2, gusht 1945, f. 8

[5] Lazgush Poradeci, Koncerti Konstatntin Papajorgji, Bota e re, nr. 4, tetor 1945, f. 55.

[6] Po ai, po aty, f. 55.

[7] Po ai, po aty, f. 55.

[8] Po ai, po aty, f. 55.

[9] Po ai, po aty, f.55.

[10] Po ai, po aty, f. 55-56.

MEDIALOG I

Shqiptarët (shqiptarja.com) zgjohen (.al) në Shqipëri (.com), shpullosen (shuplaka.al), nënvizohen (lapsi.al), e çakërrejnë syrin (.net) nga dritarja (.net) e gazetave online gjatë ditës (al.) për të mos humbur (.al?) asnjë lajm (.net) politik (.al) në këtë shekull (.com.al). Peizazhi (.com) i medias tanimë popullohet nga një sërë mediash online që kanë thyer monopolin e mediave tradicionale. Një ndër faqet më të suksesshme online është JOQ.al, faqe e çelur në tre-katër viteve të fundit dhe pa mbështetjen e profesionistëve nga mediat tradicionale, edhe pse ka futur një praktikë të shëmtuar të click-bait (joshjeve për klikime) në Shqipëri.

Bazuar mbi disa të dhëna të marra nga Amazon Alexa në Shkurt 2018, këtu paraqitet një analizë sipërfaqësore e peizazhit mediatik në Shqipëri(1).

(1) Trafiku në mediat online vjen kryesisht direkt, më pas nga makinat e kërkimit dhe së fundmi nga nga rrjetet sociale. Qasjet direkt janë karakteristike për median tradicionale dhe tregon se këto media shërbejnë si burime parësore informacioni. Qasjet nëpërmjet rrjeteve sociale janë të suksesshme për median e re dhe blogjet.

Nga lidhjet ndërmjet mediave trafiku është shumë i ulët. Marrëdhëniet ndërmjet mediave online janë shumë të pakta. Kjo dëshmon edhe mungesën e respektit për të drejtat e autorit. Mediat nuk i referohen artikujve me lidhjen përkatëse nga origjina e lajmit apo shkrimit. Mesatarisht vetëm katër për qind e mediave marrin trafik nga lidhjet e internetit me media e tjera, edhe pse artikujt qarkullojnë lirshëm ndërmjet tyre.

Burimi i trafikut per mediat kryesore shqiptare.

(2) Sipas renditjes në Shqipëri, që tregon edhe suksesin komercial të faqes së internetit (këto media synojne të kapitalizojnë nga reklamat), mediat online mund të klasifikohen në tre kategori kryesore. Në kategorinë e parë hyjnë ato media që ose kanë një prani të gjatë në peizazhin mediatik, ose shkojnë tej kampeve politike për nga audienca. Në kategorinë e dytë janë ato që kanë audiencë të fragmentuar si pasojë e polarizimit politik. Në të tretën janë mediat e reja dhe me audiencë më të izoluar për shkak të tematikave që trajtojnë.

Klasifikimi i mediave online sipas renditjes në Shqipëri nga Alexa 2018.

Izolimi i audiencës vihet re dhe në prerjen që kanë audiencat e mediave të ndryshme. P.sh. Peizazhe të Fjalës ka një audiencë të veçuar nga mediat tradicionale, ajo e ndan audiencën me blogjet dhe të tjera forma të Web 2.0. Ndërsa mediat tradicionale kanë thuajse audiencë të përbashkët dhe konkurrenca këtu është edhe më e ashpër.

Prerja e audiencës me faqe të tjera të internetit të Peizazhe të Fjalës.

Prerja e audiencës me faqe të tjera të internetit të Peizazhe të Fjalës (Burimi: Alexa 2018).

Prerja e audiencës për mediat tradicionale

Prerja e audiencës për mediat tradicionale (Burimi Alexa 2018).

Dallimi i mediave alternative nga ato tradicionale sipas audiencës (Burimi: Alexa 2018)

Dallimi i mediave alternative nga ato tradicionale sipas audiencës (Burimi: Alexa 2018)

 

Dallimi i mediave jo-tradicionale nga prerja e audiencave (Burimi: Alexa 2018)

Dallimi i mediave jo-tradicionale nga prerja e audiencave (Burimi: Alexa 2018)

(3) Reputacioni i mediave online, matur me numrin e referimeve nga faqe të tjera të internetit, është i ulët për një pjesë të medias. Dy media nga Kosova e kanë shumë të lartë (mbi 3000 lidhje nga faqet e tjera të internetit), ndërsa në Shqipëri gazeta Balkanweb dhe Panorama kanë reputacionin më të lartë.

Reputacioni i mediave sipas lidhjeve nga faqet e tjera (Burimi: Alexa 2018)

(4) Kohëqëndrimi në faqen e internetit tregon sesa e fortë është lidhja e audiencës me median dhe disponueshmërinë e informacionit që kërkohet. Qëndrimi në mediat që kanë kryesisht lajme në shqip është më i lartë në Gazetën Panorama dhe në disa faqe interneti të Maqedonisë e Kosovës.  Në këtë kategori një numër të madh kanë edhe mediat sportive, sidomos ato të basteve.

Klasifikimi i mediave online sipas koheqendrimit ne faqen e internetit. Burimi; Alexa 2018.

(5) Zotërimi i një medie online për median e shtypur apo atë vizive nuk përkthehet në sukses. Mediat online më të suksesshme janë ato që kanë lidhje me partitë politike (për shkak të financave dhe mobilizimit të burimeve njerëzore). Kështu ka rënë tërheqja për mediat si gazeta-shqip.com, gazeta Sot dhe Top Channel.TV, por është ngritur për RTSH dhe TV Klan. Nga mediat e reja online kanë përparuar Syri.net, Tirana Observer dhe Opinion.al, ku vetëm Opinion.al ka një medie vizive. Këto janë matur nëpërmjet ndryshimeve në renditjet botërore të faqeve të internetit. Sa më afër njëshit, aq më lartë në renditje.

Krahasim ndërmjet mediave të shtypura dhe online.

Suksesi i mediave online sipas renditjes në botë.


  1. Disa të dhëna të marra nga ALEXA janë këtu

EKZISTENCIALIZËM SHQIP

Modalitetin foljor të detyrimit shqipja e shpreh zakonisht me foljen modale duhet, të ndjekur ose nga lidhorja e zgjedhuar (duhet të bëjmë diçka) dhe në gegërishte paskajorja (duhet me ba diçka), ose nga një pjesore (duhet bërë diçka). Për nga forma, duhet është formë e vetës së tretë e foljes duhem, e cila, nga ana e vet, nuk është veçse trajta pësore/vetvetore e foljes dua. Forma e vetës së tretë njëjës e dua, do, del ndonjëherë si folje modale të detyrimit në ndërtime si do menduar mirë kjo punë; sikurse përdoret edhe, e shndërruar tashmë në pjesëz dhe e ndjekur sërish nga lidhorja, për të formuar atë çfarë quhet e ardhme volitive e foljes shqip: do të nisem nesër.

Si folje modale e detyrimit, duhet ka format e veta të zgjedhimit[1], edhe pse jo të plota: duhej në të pakryerën, u desh në të kryerën e thjeshtë, do të duhet në të ardhmen, u dashka në habitoren e kështu me radhë (nuk gjej dot forma për urdhëroren dhe për dëshiroren, por kjo mungesë e ka një arsye të vetën). Në çdo rast, të gjitha këto forma janë pazgjidhshmërisht të lidhura me vetën e tretë njëjës dhe vetë folja si kallëzues, në ndërtimet përkatëse, ka për kryefjalë fjalën ose fjalinë që e ndjek: duhet bukë për darkë ose duhet të blejmë pak bukë (pjesët e nënvizuara janë kryefjalë). Jo rrallë, subjekti logjik i thënies përfaqësohet nga një trajtë e shkurtër dhanore: duhet të ngrihem herët nesër është e barasvlershme me (unë) duhet të ngrihem herët nesër; teknikisht, ndërtimi i dytë është gramatikisht i qortueshëm (anakolutë), sepse përemri vetor unë nuk i përgjigjet foljes duhet, por foljes të ngrihem.

Në të gjitha këto përdorime modale, duhet i ka humbur lidhjet kuptimore të tejdukshme me dua – meqë në shqipen e sotme kjo folje shënjon një detyrim çfarëdo, për t’u plotësuar ose respektuar. Në thënien më duhet të ngrihem herët nesër, jam unë ai që do të ngrihet herët, por se kush ose çfarë e urdhëron/kërkon këtë a e paraqet si të nevojshme a të detyrueshme nuk është e qartë, sa kohë që folja duhet nuk i referohet ndonjë agjencie eksplicite.[2] Po të pranojmë, me marrëveshje, lidhjen midis duhet dhe foljes veprore dua, mund të vërejmë se nuk është e qartë se kush do që unë të ngrihem herët nesër. Folësi e percepton detyrimin, nevojën, shtrëngimin ose obligimin, por jo agjentin imponues.

Këtu mund të formulojmë – me rezervë – një hipotezë pune se folja duhet në shqipe na bën t’i perceptojmë detyrimet, e të gjitha llojeve, si dëshira a vullnet të tjetërkujt, të cilat nëpërmjet gramatikës i bëjmë tonat, duke ua mënjanuar agjencinë dëshiruese, ose subjektin e vullnetit. Në këtë kuptim, babai thotë unë dua që ti të kthehesh herët në shtëpi, ndërsa i biri këtë e interiorizon si duhet të kthehem herët në shtëpi, duke ia hequr foljes modale subjektin logjik dhe duke e maskuar këtë mungesë me një fjali kryefjalore (të kthehem herët…). Kësisoj, mishërimi i një vullneti të jashtëm të realizuar (të kthehem herët siç do babai) përfundon i kthyer përmbys, ose si imperativ impersonal.

Mjeku që i thotë të sëmurit se “duhet ta lësh duhanin”, në fakt po i thotë diçka më tepër se “unë dua që ti ta lësh duhanin” dhe diçka më pak se “vullneti kozmik kërkon që ti ta lësh duhanin.” Ideja këtu është se mjeku, me titullin e ekspertit, po flet si zëdhënës i zanatit të vet ose mjekësisë, e cila është dije që ia lejon vetes të formulojë rekomandime detyruese: në gojën e mjekut, ajo duhet do të thotë jo thjesht “unë të këshilloj”, por më tepër “unë si ekspert, duke qenë i bindur se çfarë mund të ndodhë me shëndetin tënd sikur ti të vazhdosh të pish duhan, të rekomandoj që ta lësh duhanin.” Këtë bindje mjeku e ka krijuar falë ekspertizës që ka akumuluar, informacionit që ka marrë në shkollë dhe nga leximet, përvojës klinike të vet dhe të kolegëve, etj.; pra falë një eksperience e cila e autorizon jo vetëm të këshillojë “lëre duhanin”, por edhe ta shoqërojë këtë këshillë me “duhet”. Çfarë do të thotë edhe se, duke vepruar si ekspert ose në bazë të një dije të mbledhur falë eksperiencës së brezave dhe metodës së “provës dhe gabimit”, mjeku nuk flet në emër të vet si individ, por në emër të dijes; duke marrë autoritetin prej saj dhe duke ia lënë përgjegjësinë asaj. Nga pikëpamja thjesht gramatikore, ky transferim i heshtur i përgjegjësisë mundësohet nga forma pavetore e foljes modale duhet, e cila imperativin e parashtron si të imponuar nga një autoritet i përtejmë dhe, në kufijtë e bisedës, i pakontestueshëm; ndryshe nga ç’ndodh, bie fjala, me italishten devi smettere di fumare, kjo folja modale devi gjithnjë i referohet vullnetit personal të pacientit (i cili, kur kthehet në shtëpi, i thotë së shoqes: (mi ha detto che) devo smettere di fumare; sikurse mjeku mund t’i thotë së shoqes të pacientit: (gli ho detto che) deve smettere di fumare; të gjitha këto forma, devo, devi, deve janë edhe instanca të përgjegjësisë që ndërron duar; pacienti italian që thotë devo smettere di fumare, me foljen modale në vetën e parë njëjës, e ka bërë detyrimin të vetin, duke e interiorizuar, në kuptimin që e ka shkrirë dëshirën e Tjetrit me dëshirën e vet; ndërsa pacienti shqiptar që thotë duhet ta lë duhanin ende e mban përgjegjësinë për vendimin të ndarë nga vendimi vetë ose akti përkatës (lënia e duhanit).

Nëse ky impersonalizim i detyrimit, është i tillë që arrin ta bëjë dëshirën e tjetrit, ose qoftë edhe urdhrin, të duket si fatalitet a domosdoshmëri e imponuar nga jashtë subjektit, duke u çelur një shteg politikave totalitare të maskuara si objektivitet “shkencor”, ose edhe projektimit të përgjegjësisë morale te një agjenci e jashtme, ose gjithsesi jashtë subjektit, kjo mbetet për t’u provuar – por edhe nuk mund të përjashtohet krejt.

Një krahasim me gjuhë të tjera kulturorisht dhe historikisht të afërta me shqipen do të ndihmojë për ta ndriçuar më tej raportin midis modalitetit të detyrimit dhe subjektit ose agjencisë imponuese.

Nga gjuhët romane perëndimore, edhe frëngjishtja (il faut) edhe spanjishtja (hay que) ia japin folësit mundësinë për ta shprehur detyrimin si të imponuar nga jashtë; por ngjashmërinë më të madhe me shqipen duhet e ka italishtja si deve – e cila përveç vetës së tretë impersonale, vjen edhe në trajtën e pësores së tashme.[3] Megjithatë, të tre këto gjuhë përdorin gjerësisht edhe folje modale në vetën e parë për të përcjellë praktikisht të njëjtin modalitet: je dois (frëngjisht), debo (spanjisht), devo/debbo (italisht). Mu për këtë arsye, ose për shkak të kundërvënies si deve/devo (në italisht) ose hay que/debo në spanjishte, format njëvetore të modalitetit të detyrimit në këto gjuhë nuk janë të barasvlershme me duhet të shqipes; dhe këtu shqipja shquhet edhe ngaqë detyrimin – etik, pragmatik, rrethanor – e jep rregullisht si të imponuar nga jashtë subjektit. Në fakt, izolimi i agjencisë së detyrimit të forma njëvetore duket të jetë karakteristikë e gjuhëve ballkanike: në rumanishte trebuie[4] e ndjekur nga lidhorja; në greqishten moderne πρέπει (sërish e ndjekur nga lidhorja); në bullgarishte tрябва. Çfarë e dallon shqipen duhet nga këto forma është forma joveprore. Në të vërtetë, ndërtimet me shqipen duhet, duke qenë pjesë e një paradigme më të gjerë ndërtimesh të tipit: thuhet se…, dihet se…, nuk flihet me gjithë këtë vapë, e vështirë të merret me mend se, fruti i kësaj peme nuk hahet, si shkohet në Zall-Herr? etj. janë ngushtësisht të ngjashme me format vetvetore të italishtes: si dice, si sa, non si dorme, non si mangia etj.

Për ta përkthyer shqipen thuhet se… në gjermanishte, ndërtimi i parë që vjen në mendje është man sagt. Kjo man, e gjemanishtes, nuk duhet ngatërruar me emrin Mann (burrë) dhe as me anglishten man; është në fakt një përemër i pakufishëm, siç mund të shihet nga shembuj tipikë të tipit: ëas kann man in London machen? (çfarë mund të bëhet/mund të bësh në Londër?), Ëie sagt man Pferd auf Englisch (si thuhet “Pferd” në anglishte?), man sagt (thuhet se…), man glaubt, dass… (besohet se), man spricht gut von ihr (njerëzit flasin mirë për të…), etj. Këto ndërtime mund të jepen, në shqipe, ose me ndërtime pësore-vetvetore në vetën e tretë njëjës, ose me ndërtime në vetën e tretë shumës (thonë se…, si i thonë zjarrit në gjermanisht?) , ose me ndërtime edhe më idiomatike, të cilat do t’i shtjellojmë në vijim. Strukturalisht të ngjashme, në mos identike me këto të gjermanishtes, janë ndërtimet e frëngjishtes me on: En France, on parle français (në Francë flitet frëngjisht), on peut tout trouver dans cetter ville (gjen gjithçka në këtë qytet), on peut voir la cathédrale à droite (katedralen mund ta shihni në të djathtë), en France, on aime bien manger (njerëzve në Francë u pëlqen të hanë), on frappe à la porte (po i bien derës); on m’a posé beaucoup de questions (më bënë shumë pyetje). Sikurse gjermanishtja man që është etimologjikisht e lidhur me emrin Mann (njeri, burrë), ashtu edhe frëngjishtja on është një formë e thjeshtuar e homme (njeri, burrë). Edhe shqipja njeri përdoret si përemër i pakufishëm: nuk ka njeri në dhomë, ose në ndërtime idiomatike të tipit: nuk di njeriu kë të pyesë[5].

Të paktën një filozof modern, Heidegger-i, u intrigua kaq shumë nga përemri man në gjermanishte sa të mbështetej te ky përemër për të shtjelluar një nga tezat e rëndësishme të tij për dasein-in, në veprën Qenia dhe koha. Dasein-i, shkruan ai, ka prirje të bjerë në kontrollin e diçkaje të quajtur “das Man” (të përkthyer në anglishte si the they) – një entitet pavetor që nuk na lejon të mendojmë dhe as të jetojmë në mënyrë autentike. Rreziku i këtij uzurpimi, shpjegon Heidegger-i, vjen nga vetë natyra nebuloze e entitetit, das Man, i cili përfaqëson një abstraksion, një emër për një forcë a influencë që, sipas tij, është bërë pjesë imja deri në atë shkallë sa të marrë, në emrin tim, të gjitha vendimet që duhej t’i kisha marrë unë. Zëri që na udhëzon si të veprojmë dhe si të orientohemi në botë përshtatet në mënyrë të tillë që të na dëgjohet si yni autentik. Lexuesit familjar me freudismin këtu nuk do t’i ketë shpëtuar një ngjashmëri – jo e rastit – e kësaj “das Man” me super-egon; lexuesit familjar me marksizmin, një ngjashmëri tjetër – sërish jo e rastit – me jetërsimin (alienation).

Das Man i Heidegger-it përfaqëson autoritetin e Tjetrit, të masës, të sensit komun, që për të na u imponuar maskohet si autentik yni dhe na pengon pastaj të mendojmë për vete, duke na i dhënë të gatshme zgjidhjet ekzistenciale dhe etike, ose duke na detyruar të sillemi ashtu siç duhet. Ajo çfarë bëj unë si pjesë e një komuniteti a një shoqërie a një kulture a një bashkëkohësie të caktuar, përcaktohet kështu, në masë të madhe, nga çfarë bën “das Man”. Për Heidegger-in, në fakt, duket sikur shumë prej nesh çojnë një ekzistencë që nuk është autentike, por e konformuar sipas precepteve të entitetit anonim das Man. Dhe në masë të madhe, këto precepte i transmetohen individit nëpërmjet një autoriteti të mishëruar në gjuhë, sepse këtë autoritet – ndryshe nga autoriteti politik ose tradicional (patriarkal, fetar etj.) – ne e pranojmë si tonin në atë masë që socializohemi nëpërmjet gjuhës së mësuar prej të tjerëve: në kuptimin që e kemi relativisht më të lehtë të rebelohemi ndaj pushtetit, prindit, komunitetit, deri edhe Zotit, sesa ndaj gjuhës.

Një koncept të ngjashëm e gjen te filozofi ekzistencialist frëng Gabriel Marcel, i cili ka shkruar për prirjen njerëzore për t’iu nënshtruar zakonit, ideve të gatshme dhe familjaritetit, duke e krahasuar këtë që na ndodh me një lloj guaske a korrace që të gjithë ne sekretojmë rreth vetes dhe që, me kalimin e kohës, nguroset dhe na burgos përbrenda. Do të shtoja se lënda e kësaj koreje mbrojtëse është gjuhësore, sepse vetëm gjuha na lejon që ta bëjmë menjëherë tonën diçka që na vjen për së jashtmi, duke u përftuar dhe vepruar si ndërfaqe (interface) midis unit dhe botës, ose si kusht social i eksperiencës.

Das Man-i heideggerian shfaqet në shqipe në mënyra të ndryshme: që nga veta e tretë shumës e “thonë se do të rritet çmimi i naftës”, e cila i përgjigjet një subjekti ata përndryshe të papërcaktuar[6]; te veta e parë shumës “A mund ta dënojmë dikë pse nuk e ngriti zërin kur duhej ta ngrinte?”; dhe më tej, te veta e tretë njëjës e pësores: “Si shkohet te tregu fshatar?” Ngaqë shqipja nuk e ka detyrim që ta eksplicitojë përemrin vetor së bashku me foljen, atëherë agjencia pavetore shprehet rëndom, në shqipe, thjesht nëpërmjet vetës së foljes.

Më me interes, për temën e këtushme, janë format idiomatike të das Man-it heideggerian, të cilat përftohen duke përshtatur, në atë rol, emra dhe përemra nga leksiku i zakonshëm i gjuhës. Në thënien “S’di njeriu si të veprojë”, kryefjala njeriu luan rolin e një përemri të tillë; dhe në fakt, ndërtimi do të përkthehej në gjermanisht “Man ëeiß nicht, ëas zu tun ist” dhe në frëngjisht si “On ne sait pas quoi faire”; të shihet këtu edhe paralelizmi i plotë midis “njeriu” të shqipes dhe “man” të gjermanishtes, përkatësisht “on” të frëngjishtes. Por shqipja njeriu ende nuk është leksikalizuar si përemër; çka e tregojnë edhe ndërtime si “S’di i ziu njeri si të veprojë”, ku ajo ende e pranon një përcaktor mbiemër. Ndërtimeve me njeriu u përgjigjen, në ligjërimin bisedor, ato me robi: “S’di robi ça me bo” – edhe pse robi, në këtë regjistër, e ka marrë tashmë kuptimin më të përgjithshëm “njeriu” edhe jashtë ndërtimeve të tilla (khs. “si i ke robt e shpis”). Po të ligjërimit bisedor janë edhe ndërtimet me vëllai dhe motra: “Vjen vëllai ta parkon makinën mu para derës. S’pyet fare motra se ku ecën! Hajt si qenka ngrefë sot motra

Edhe më idiomatike janë ndërtimet me përemrin tjetri: “Të hyn tjetri në shtëpi pa trokitur fare”, të cilat pranojnë edhe gjininë femërore: “Bën tjetra sikur nuk të ka parë”, por jo shumësin. Disa shembuj:

Vjen tjetri të zë derën që në pikë të mëngjesit!
Nuk i shkohet tjetrit duarbosh në shtëpi.
Tjetri e bën për njerëzillëk, jo se të ka ndonjë borxh.
Shkoi iu fut tjetrit në krevat për një palë vathë.
Po nuk i dhe para në dorë, bën tjetri sikur s’të njeh.
S’të pyet tjetri ke apo s’ke oreks t’ia dëgjosh hallin…
Vajti tjetri për dhjamë qeni.
S’i thua dot tjetrit çohu ti të ulem unë.
Na sqaro ç’t’u themi kur të marrin në telefon, se nuk di tjetri si të përgjigjet.
Rri, mos e bezdis tjetrin kot.
Lëre tjetrin të flerë, se ka punuar sot gjithë ditën i ka dalë shpirti.
Tjetri s’do t’ia dijë shumë për hallet e tua.
Do t’ia dijë tjetri për hallet e tua!

Këtu efekti i pavetorësisë arrihet nëpërmjet tjetërsimit; tjetri është përgjithësisht i huaji, që nuk specifikohet dot për shkak të mungesës së informacionit, çka e bën të përshtatshëm si përfaqësues të përgjithshëm të kategorisë (njerëzve). Kësisoj, përemri tjetri nuk është gramatikalizuar krejt si pavetor; meqë ende e ruan kuptimin e tjetërsisë, tashmë kryesisht të shprehur nëpërmjet konceptit të hapësirës individuale, private dhe familjare dhe raporteve të një pale të tretë me këtë hapësirë.

Edhe prania e nyjës shquese te tjetr-i do shpjeguar këtu në të njëjtën mënyrë – si shprehje e funksionit përgjithësues (khs.: Lopa është kafshë shtëpiake).

Nga pikëpamja e dinamikës së kontekstit, tjetri e ka ruajtur, megjithatë, kuptimin e një elementi të huaj, të tretë, ndonjëherë deri edhe ndërhyrës e intruziv, që shfaqet gjithsesi në hapësirën e bisedës duke u zhvendosur nga jashtë brenda. Tensioni i thënies përftohet nëpërmjet lojës midis familiaritetit dhe tjetërsisë: bën tjetri sikur s’të njeh. Te lëre tjetrin të flerë tjetërsia ka të bëjë me faktin që personi që po fle, i cili mund të jetë babai ose vëllai, është përkohësisht “i huaj” për kontekstin e bisedës.

Filozofit ekzistencialist dhe shkrimtarit frëng Jean-Paul Sartre i mbahet mend gjerësisht, mes të tjerash, edhe një batutë nga drama e tij Huis clos (“Me dyer të mbyllura”): L’enfer, c’est les autres” – Ferri është tjetri (literalisht: Ferri janë të tjerët). I pyetur më vonë për kuptimin e kësaj shprehjeje, ai pat vërejtur se “Tjetri” në këtë kontekst është ajo çka na shërben për të përkufizuar veten, sikurse ndodh edhe në dramë, ku secili nga tre personazhet është në gjendje ta mendojë veten veç nëpërmjet pasqyrimit që sheh tek dy të tjerët. Ky “Tjetër”, i cili ndërmjetëson njohjen që kemi për veten është praktikisht i njëjtë me “das Man” ose “the They” të Heidegger-it; tek e fundit, jemi gjithnjë në ujërat e ekzistencializmit. Çfarë tërheq vëmendjen, është se ndryshe nga gjuhë si gjermanishtja, frëngjishtja, anglishtja dhe të tjera në të cilat është artikuluar idioma filozofike moderne, shqipja përdor pikërisht përemrin tjetri për ta shënjuar këtë agjenci pavetore.

Siç e cekëm më lart në këtë sprovë, Heidegger-i mendonte se dasein-i prirej – ose rrezikohej – të përfundonte e kontrolluar nga “das Man”, ky entitet pavetor që na pengon të mendojmë dhe të jetojmë mirëfilli, ose në mënyrë autentike, duke u bërë pjesë e imja deri në atë shkallë sa të marrë vendime në emrin tim dhe të na udhëzojë si të veprojmë e të orientohemi në botë. Duke e zëvenduar dua-n time me dua-n e vet pavetore (që nuk është tjetër veçse folja duhet), ky entitet na imponon vullnetin e vet, ose ato që dëshiron, duke na i paraqitur si imperativë (etikë, por jo vetëm).

Nga kjo anë, shqipja duket sikur i përcjell më qartë se shumë gjuhë të tjera dy nga kategoritë themelore të ekzistencializmit: Tjetrin, të cilin e ka leksikalizuar në ndërtime që i përgjigjen atyre me “das Man” të gjermanishtes ose “on” të frëngjishtes; dhe foljen modale duhet, e cila vullnetin e Tjetrit e riderdh në trajtën e një imperativi pavetor, për ta maskuar, ose për t’i dhënë pamjen e vullnetit “kozmik”.

(c) 2018, Peizazhe të fjalës. Ky shkrim nuk ka gjasa që të vidhet.


[1] Që nuk duhen ngatërruar me format e rregullta të foljes duhem si pësore/vetvetore e dua, e cila zgjedhohet duhem, duhesh, duhet, duhemi, duheni, duhen, etj. në të tashmen; duhesha, duheshe, duhej… etj. në të pakryerën e kështu me radhë.

[2] Përndryshe, nga pikëpamja formale, kryefjalë e foljes duhet është fjalia që e ndjek (si fjali e varur kryefjalore); njëlloj si emri që (zakonisht) e ndjek në ndërtime të tipit (na) duhet bukë për darkë.

[3] Këtu po lëmë jashtë, për të mos e ndërlikuar shumë argumentin, forma të vetës së tretë të tipit serve (pazienza), urge sangue tipo RH negativo, occorre (salire le scale), bisogna riflettere.

[4] Edhe pse trebuie, në rumanishte, është huazim nga sllavishtja, ndërtimi folje modale + lidhore i përket bashkësisë gjuhësore ballkanike dhe nuk duhet të ketë lidhje burimore me sllavishten.

[5] Shih më poshtë për shembuj të tjerë të këtyre përdorimeve.

[6] Për t’u pasur parasysh se mos-përcaktimi, në këtë rast, nuk është thjesht tregues i dijes së pamjaftueshme të folësit, por më tepër kusht për ta përcjellë të saktë konceptin e agjencisë së jashtme anonime.